Büyüklük
image
İrşad Ekseni

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vaazlarından derlenerek neşr edilen İrşad Ekseni isimli kitapta 3 ana başlıkta tebliğin analizi, tebliğde usûl ve prensipler ve tebliğ insanın ruh portresi ele alınıyor. Bu bölümde toplam 32 başlık bulunmakta.

Tebliğ

 

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Tebliğ Varlık Gayemizdir

Varlık Gayemiz

'Emr-i bi'l-maruf, nehy-i ani'l-münker' yolunda atılan her adım, adım sahibi için nübüvvete veraset sevabı kazandırır. Çünkü bu vazife, esas itibarıyla peygamberlerin vazifesidir. Bu yola adımını atan her insan, böyle bir vazifenin altına girmiş ya da İlahî bir ...

Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Tebliğe Duyulan İhtiyaç ve Kazandırdıkları

Duyulan İhtiyaç

Vazifede sınır yoktur. Bilhassa muhabbet fedaisi olmaya azmetmişler için... Muhabbet fedaisi, kendini, Cenâb-ı Hakk'ı insanlara sevdirmeye adamış kahramandır. Onun bütün derdi, insanların Rablerini sevmelerini temin etmek ve onlara ebedî ...

Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Tebliğ En Kıymetli Hediyedir

En Kıymetli Hediye

Tebliğ vazifesine, hediyeleşme bağlamında bir teşbihle yaklaşacak olursak, şunlar söylenebilir: Sizler yakınlarınıza, bayramlarda veya düğünlerde hediyeler götürürsünüz. Götürmeden evvel de, götüreceğiniz hediyenin isabetli olması için ...

Okuyun

Tebliğde Usûl

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Meşrû Yolların KullanılmasıMeşrû Yolların Kullanılması

Tebliğ adamı, tebliğ yaparken kullandığı bütün yolların meşru olmasına son ‎derece dikkat etmelidir. Meşru bir hedefe ancak meşru yollarla gidilir. Gayr-i ‎meşru vasıta ve vesileler kullanılarak meşru bir hedefe varılamaz. Bizim hedefimiz ‎haktır.
Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Ücret ve Ücret TalebiÜcret ve Ücret Talebi

Tebliğ insanı, yaptığı bu kudsî vazife karşılığında hiçbir ücret talep etmemelidir. Bu ücret, ister maddî ister manevî ve ruhî olsun, mutlak surette ihlâs ve samimiyete gölge düşürür.
Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Muhatabın Tanınması ve AnlayışMuhatabın Tanınması ve Anlayış

Tebliğ insanı, muhatabının durumunu yakından takip etmeli ve onun hatalarına karşı anlayışlı davranmalıdır. Mü'mine karşı gösterilecek anlayış, mürüvvet; küfür ve ilhad ehline karşı gösterilecek anlayış ise, basiret, kiyaset ve dirayet şeklinde olmalıdır.
Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni

Aşağıdaki neticeler bulundu.

 • Tevazu

  Tevâzu; yüzü yerde olma ve alçakgönüllülük mânâlarına gelir ki, tekebbürün zıddıdır. Onu; insanın Hak karşısında gerçek yerinin şuurunda olup, ona göre davranması ve halk arasındaki durumunu da bu anlayış zâviyesinden değerlendirip, kendini...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-1/1942-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-tevazu.html

 • Efendimiz ve İlk Müslümanların Başkalarının İmanlarını Kurtarmadaki Cehd ve Gayretlerini Anlatır mısınız?

  Âyetteki bu iltifattan da anlıyoruz ki, Allah Resûlü'nün bütün dert ve ızdırapları getirdiği büyük hakikatleri insanlara anlatmaktı. Âdeta yağmur yüklü bir bulut gibi hep bu dert ile mahmul bulunuyordu. Hakkın tecellîleriyle mest bir nebi için,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/157-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-efendimiz-ve-ilk-muslumanlarin-baskalarinin-imanlarini-kurtarmadaki-cehd-ve-gayretlerini-anlatir-misiniz.html

 • Mübarek Bir Coğrafyanın Gurbet Yılları

  Tuhaf bir dönemden geçiyoruz; ışık karanlıkla iç içe, gece gündüzle at başı; bir yanda yığın yığın ölüme sürüklenenler, diğer yanda İsrafil sûru almış gibi dirilenler; bir tarafta bahar meltemleri üfül üfül, öbür yanda her şeyi kırıp geçiren...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/3-fethullah-gulen-beyan/247-fethullah-gulen-beyan-mubarek-bir-cografyanin-gurbet-yillari.html

 • Berzahî Tablolar

  Edremit-Avcılar'da kamp yapıyorduk. Bir ara emniyetin bu ma'sum kampa baskın yapacağı şâyiası duyulmaya başladı. İşte o günlerden birinde, öğle yemeğinden sonra 'Ashab-ı Bedir'i okudum. Sırtımı çadır direğine vermiş oturuyordum. Biraz içim geçmişti ki...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6721-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-berzahi-tablolar.html

 • Takdim

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kuran/29-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar/6165-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar-takdim.html

 • Belâlara Karşı Sabır İstemek, Zımnen Belâ İstemek Mânâsına Gelir mi?

  'Allahümmec'alnâ Mine's-Sâbirîn' Diye Duâ Ediyoruz. Belâlara Karşı Sabır İstendiğinden, Bu Durum Zımnen Belâ İstemek Mânâsına Gelir mi?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/130-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-belalara-karsi-sabir-istemek-zimnen-bela-istemek-manasina-gelir-mi.html

 • Dünya Dengelerinde Bizim Milletimiz Yok

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2504-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-dunya-dengelerinde-bizim-milletimiz-yok.html

 • Cafer b. Ebî Tâlib

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/19-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad/1661-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad-cafer-b-ebi-talib.html

 • Benliğin Mahiyeti

  Benliğin mahiyeti nedir?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7033-fethullah-gulen-zihin-harmani-benligin-mahiyeti.html

 • Düşünce Kaymaları

  Yıllar var ki toplumumuzda sürekli bir düşünce kayması yaşanıyor ve her gün daha da yaygınlaşan bir üslûp bozukluğu bütün duygu ve düşünceleri âdeta esir alıyor. Beyanlar fevkalâde dekolte, ifadeler olabildiğine mütecâviz, davranışlar bayağılardan...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/18-fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/1622-fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk-dusunce-kaymalari.html

 • Hayâ Hakkında Değişik Yorumlar

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2979-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-haya-hakkinda-degisik-yorumlar.html

 • Sabır ve İrade

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4578-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sabir-ve-irade.html

 • Biz Fetret Devri İnsanı mıyız? Fetret Devrinin Hükmü Nedir?

  Fetret devri, peygamberler arasındaki boşluk demektir. Daha çok da, peygamberimizle Hz. İsa arasındaki boşluk kastedilir. Evet, Hz. Mesih'in getirdiği esaslar unutulup, onunla gelen ışık hüzmelerinin Efendimiz'e (sav) kadar ulaşamadığı o dönemdir ki,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/134-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-biz-fetret-devri-insani-miyiz-fetret-devrinin-hukmu-nedir.html

 • Ehl-i Tasavvufun Kıdem Anlayışı İslâm Akidesiyle Telif Edilebilir mi?

  Ehl-i tasavvuf, âlemin kıdemine kâil değildir. Hele bütünü hakkında böyle düşünmek tamamıyla hatalıdır. Mutasavvıflar içinde, âlemin kıdemine değil de, "vahdet-i vücud" hatta biraz daha ileri götürerek "vahdet-i mevcud" faraziyelerine saplananlar...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/159-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-ehl-i-tasavvufun-kidem-anlayisi-islam-akidesiyle-telif-edilebilir-mi.html

 • Takdim

  "Sizden, hayran çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir" (Âl-i İmrân, 3/104) âyeti inanan insanlara bir vazife, bir sorumluluk yüklemektir. Yüklenen bu sorumluluk, tespitini bizzat Cenâb-ı...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/21-fethullah-gulen-irsad-ekseni/1793-fethullah-gulen-irsad-ekseni-takdim.html

 • Mücâhede

  İnsanın teşebbüslerinde ciddî olması, güç ve tâkatını tam olarak ortaya koyması diyebileceğimiz mücâhede; gönül erbabınca, iradenin hakkını vermek, nefis ile savaşmak, onu yenebilme yollarını araştırmak, bedenin istekleriyle dinin emirleri -velev...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/68-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-2/1899-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-mucahede.html

 • Gel Gönüllerimizle Konuşalım Demiştik

  Gönüller arası iç içe uzayıp giden pek çok gizli yollar vardır. Herkes kendi ufkunda seyahat ederken, bilerek ya da bilmeyerek bir sürü de kesişme ve "örtüşme" noktalarında beraberlik yaşanır ve ne sürpriz hâdiselerle karşılaşılır. İnsan için nisbî...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/18-fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/1626-fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk-gel-gonullerimizle-konusalim-demistik.html

 • Aydınlık Kapıya Doğru

  Bu millet, birkaç asırdan beri kendi bünyesinde akıl almaz zıtlaşmalara, anlaşılmaz kutuplaşmalara düşerek, içten içe kendi kendini çürütmüş ve âdetâ düşmanlarının emellerine hizmet eder hâle gelmiştir. Bir kesim, kendisinin sağmal'ı saydığı...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/4-fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan/253-fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan-aydinlik-kapiya-dogru.html

 • Hoşgörü ve Sevgi Atmosferinin Baltalandığı Günler

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3088-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-hosgoru-ve-sevgi-atmosferinin-baltalandigi-gunler.html

 • Kimsesiz Çocuklar ve Evlât Edinme

  Soru: Son günlerde bir kez daha medyaya yansıyan çocuk yuvalarındaki işkence hadiselerinin önüne geçebilmek ve kimsesiz çocukları topluma kazandırabilmek için neler yapılabilir? Dinimizin bu hususta ortaya koyduğu ölçülere de riayet etmek şartıyla,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/74-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-ikindi-yagmurlari/5851-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-kimsesiz-cocuklar-ve-evlat-edinme.html

 • Medine ve Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)

  Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Mekke'de doğup büyümüş olmasına rağmen, her zaman Medine'yle irtibatı çok güçlü olmuştur. Bilindiği gibi, en başta dedesi Abdülmuttalip Medine'den evlenmiştir. Keza Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem)...

  http://www.irsadekseni.com/component/content/14-fethullah-gulen-fikir-atlasi/1508-fethullah-gulen-fikir-atlasi-medine-ve-efendimiz-(sallallahu-aleyhi-ve-sellem).html

 • Mü'minlerin Helâki İftiraktadır!..

  B ir hadis-i şerifte, İnsanlığın İftihar Tablosu'nun, ümmetinin tefrikaya düşmemesi için dua ettiği ama bu duasının kabul görmediği anlatılmaktadır. Habîb-i Ekrem'in bu duasının makbul sayılmayışında nasıl bir mesaj ve ne türlü hikmetler söz konusu...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5894-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-muminlerin-helaki-iftiraktadir...html

 • Milletini Aşağılayanlar

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4096-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-milletini-asagilayanlar.html

 • Bakara, 2/17

  مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذ۪ي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ ف۪ي ظُلُمَاتٍ لاَ يُبْصِرُونَ "Onların misali, tıpkı bir ateş yakmak isteyen veya ateş yakanlar kıssasına benzer; o ateş yanıp da...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kuran/29-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar/6067-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar-bakara-2/17.html

 • Kıvam ve Kardeşlik

  Cenâb-ı Hakk'a şükürler olsun ki, insanımız hem yurt içinde hem yurt dışında pek çok hayırlı işe vesile olmaktadır. Fakat kimi zaman fertler arasındaki beklenmedik bazı tavır ve davranışlar kardeşlik duygusunu yaralıyor ve hüsnüzanların sönmesine...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/72-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-gurbet-ufuklari/5854-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-kivam-ve-kardeslik.html

 • Acı Gerçekler ve Ümit Dünyamız

  Şimdiye kadar dünyanın değişik yerlerinde, farklı felsefe, farklı hareket ve farklı akımlarla temsil edilen, birbirinden çok ayrı hürriyet, kardeşlik ve eşitlik düşüncesinin gerçekleştirilmek istendiğine şahit olduk.. konuyla alâkalı çeşitli...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/41-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler/6871-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler-aci-gercekler-ve-umit-dunyamiz.html

 • Dünyada Nelerle İmtihan Olmaktayız?

  Dünyada Nelerle İmtihan Olmaktayız? Birlik ve Beraberliğin Bozulmasıyla İmtihan Olunur mu? Sâhabî Birbiriyle İmtihan Olmuş mudur?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/153-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-dunyada-nelerle-imtihan-olmaktayiz.html

 • Vesveseden Kurtulmanın Pratik Ön Çareleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-inancin-golgesinde-serisi/1768-fethullah-gulen-inancin-golgesinde-vesveseden-kurtulmanin-pratik-on-careleri.html

 • Efendimiz'in Ümmîliği Meselesi

  Efendimiz'in ümmîliği (okuyup yazmamaları) bütün hayatları müddetince midir? Yoksa اِقْرَأْ "Oku!" âyetinin sırrı ile perdeler kalkarak, kâinatta kimsenin okuyamayacağı sırları okuyan Efendimiz, halkın anladığı mânâda okur yazar olmuşlar mıdır?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7039-fethullah-gulen-zihin-harmani-efendimizin-ummiligi-meselesi.html

 • Cihad ve Hayatı Hakir Görme İlişkisi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/19-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad/1672-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad-cihad-ve-hayati-hakir-gorme-iliskisi.html

 • A'lâ-yı İlliyyîn-i İnsaniyet

  Ahlâkî sukût, en korkunç bir musibettir. Bu sebeple, Kur'ân'ın ahlâk prensiplerinin, bugünün bunalmış insanlarına karşı en önemli bir şifa kaynağı olduğunu düşünüyoruz.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/6-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara/322-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara-ala-yi-illiyyin-i-insaniyet.html

 • Ferit Kam

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2664-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ferit-kam.html

 • Toplumda Kargaşa İsteyenlerin Özellikleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4982-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-toplumda-kargasa-isteyenlerin-ozellikleri.html

 • Sosyal Hareketler ve Tabii Süreçler

  Bütün bir toplumu ve belki de gelişme seyrine paralel olarak bütün insanlığı kucaklayan, onlara hizmet götüren hareketlerde birbirini izleyen, izlemesi gereken tabii süreçler vardır. Bu tabii süreçlerin başında hiç şüphesiz iman, ardından icmalî ve...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/72-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-gurbet-ufuklari/5988-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-sosyal-hareketler-ve-tabii-surecler.html

 • Zühd

  Dünyevî hazları terk edip, cismânî meyillere karşı koyma mânâlarına gelen zühd; sofîlerce daha çok, dünya lezzetlerine karşı alâkasız kalıp, ömür boyu âdeta bir perhiz hayatı yaşamak, davranışlarında "takvâ"yı esas tutarak, dünyanın, kendine ve...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/23-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-1/1967-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-zuhd.html

 • Mesihiyet Ruhu

  http://www.irsadekseni.com/component/content/11-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3/1190-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3-mesihiyet-ruhu.html

 • Bir Uzun Seyahati Noktalarken

  İ nsan, güzergâhı melekût âlemi, gözü ceberût ufkunda, hedefinde lâhût zirveleri, mülk diyarının üveyki, engin donanımlı, ekstra iltifatlara açık müstesna bir varlıktır. O, ruhlar âleminden ayrılarak gelir, melekût âleminin kesîf bir aynası sayılan,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/70-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-4/7077-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-serisi-bir-uzun-seyahati-noktalarken.html

 • İlâhî Günleri Düşünürken

  Ne zaman Yüce Yaratıcı'nın sonsuz kudretine güven ufkundan, nebilerin vaadinde, velilerin yâdında olan günleri, şafakların doğru sözlü şahitleriyle mülâhazaya alsak, geleceği âdeta kendi husûsî rengi ve deseni ile görüyor gibi olur; ümitlerimizin bir...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/41-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler/6889-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler-ilahi-gunleri-dusunurken.html

 • Allah'ın Bizim İbadetimize İhtiyacı Olmadığına Göre, Biz İbadetlerimizi Neden Kendi Keyif ve İsteğimize Göre Yapmıyoruz?

  İbadet duygusu insanda Cenâb-ı Hakk'ı bilmeye terettüp eden bir keyfiyettir. Yani insan, bir tarafta bu muhteşem kâinatı yaratan Zât'a delâlet edecek tablolar, levhalar.. meselâ, nizam ve intizam levhaları görür. Sonra bu fevkalâde nizamı kuran, nizam...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan/122-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-allahin-bizim-ibadetimize-ihtiyaci-olmadigina-gore-biz-ibadetlerimizi-neden-kendi-keyif-ve-istegimize-gore-yapmiyoruz.html

 • Şeytan ve Vesvese

  Vesvese, gizli sese denir. Bir mastar olan "vesvâs" kelimesinin şeytana isim olması da aynı manayla alakalıdır ki, şeytan "vesvesenin kaynağı" demektir. Ancak örfen meşhur olan manasıyla vesvese, nefsin veya şeytanın kalbe attığı hayırsız, faidesiz,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6800-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-seytan-ve-vesvese.html

 • İdeal Dâvâ Adamı

  İdeal bir fikir ve dâvâ adamı nasıl olmalıdır? Fikir ve dâvâ adamlarının özellikleri nelerdir? Asrımızda dâvâ adamı var mıdır?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7045-fethullah-gulen-zihin-harmani-ideal-dava-adami.html

 • Kur'an'ın Gurbeti ve Fikir İşçileri

  Soru: "Geleceğin fikir işçilerinin vazifelerinden birisi de, Kur'an'ın gurbetine son vermektir" diyorsunuz. Bu gurbetin, bir vuslat ve kurbete dönüşmesi için neler tavsiye edersiniz? Cevap: "Fikir işçileri" derken, milletin gizli-açık bütün...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/73-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-umit-burcu/5869-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-kuranin-gurbeti-ve-fikir-iscileri.html

 • Kitabet Açısından Kaza ve Kader

  İlim açısından, gelecekte olacakların geçmişte tayin ve takdir edilmesi ve bunların vakti gelince ortaya çıkması kaza ve kadere ait İlâhî bir tesbit, eşya ve hâdiselerin vukuu anında yazılmış olması da insanın muhasebe-i a'mâliyle alâkalı bir...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/22-fethullah-gulen-kader/1827-fethullah-gulen-kader-kitabet-acisindan-kaza-ve-kader.html

 • Ravza'da Yaşanan Duygular

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4507-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ravza’da-yasanan-duygular.html

 • Sıkıntı ve Kaoslu Günler Geçicidir

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4698-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sikinti-ve-kaoslu-gunler-gecicidir.html

 • Peygamber Gönderilmeyen Bölgelerdeki Yaşayanları Mes'ul Tutmak Nasıl Hak ve Adâlet Olur?

  Bütün Peygamberler Arap Yarımadasından Zuhûr Ettiğine Göre, Peygamber Gönderilmeyen Diğer Kıt'alarda Yaşayanları İnanç ve Amel Açısından Mes'ul Tutmak Nasıl Hak ve Adâlet Olur?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/22-fethullah-gulen-kader/1830-fethullah-gulen-kader-peygamber-gonderilmeyen-bolgelerdeki-yasayanlari-mesul-tutmak-nasil-hak-ve-adalet-olur.html

 • Dua Zamanı

  Aciz, fakir, muhtaç ve kendine yetmediğinin şuurunda olan kulun, tazarru, tezellül ve alçak gönüllülük içinde, Rahmeti Sonsuz'a yönelip, hâlini O'na arz ederek istediklerini O'ndan istemesinin ayrı bir unvanı sayılan dua, kulun Rabbi'ne karşı iman,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/7-fethullah-gulen-dua-ufku/381-fethullah-gulen-dua-ufku-dua-zamani.html

 • İnsanın Rızık Peşinde Koşması ve Dinine Hizmet Etmesi Arasındaki Denge Nasıl Olmalı?

  Mümin denge insanıdır. İnanan bir gönül, her mevzûda olduğu gibi bu mevzûda da ifrat ve tefrite düşmekten kendini korumasını bilmelidir. Dünyaya dünyada kalacağı müddet kadar, âhirete de yine orada kalacağı müddet kadar ehemmiyet verme dengeyi...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5817-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-insanin-rizik-pesinde-kosmasi-ve-dinine-hizmet-etmesi-arasindaki-denge-nasil-olmali.html

 • Kâinatların Fihristi: İnsan

  "İnsanın bazen dünyaya sığamadığı hâlde, bazen bir damlada boğulması, bazı letâifin bir batmanı kaldırmasına mukabil, bazılarının bir zerre yüke tahammül edememesi" meselesini nasıl anlamamız gereklidir?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/26-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz/5373-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz-kainatlarin-fihristi-insan.html

 • Düşünce Helezonunda İnsan

  İnsan düşünce dünyasına göre şekillenen bir varlıktır. O, nasıl düşünüyorsa, istidâdı ölçüsünde, öyle olmaya namzettir. İnsan, belli bir düşünceye göre, eşya ve hâdiselere bakışı devam ettiği sürece, karakter ve ruh yapısı itibariyle, yavaş yavaş...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/42-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru/6911-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru-dusunce-helezonunda-insan.html

 • Kaos ve Yeşeren Ümitler

  Hiçbirimiz, zamanın, bize ait çerçevesi içinde kalmaya razı değilizdir; ya hayallerimizle geçmişin enginliklerinde seyahat eder hamâset soluklarız ya da ümitlerimizle hep geleceğe doğru kanat çırpar; iman, Hakk'a güven ve O'na itimatla kurguladığımız...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/18-fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/1639-fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk-kaos-ve-yeseren-umitler.html

 • Sûre ve Âyetler Arasındaki Münasebetler

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kuran/13-fethullah-gulenden-fatiha-tefsiri/1390-fethullah-gulenden-fatiha-tefsiri-sure-ve-ayetler-arasindaki-munasebetler.html

 • Dua Etmenin Bazı İncelikleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2482-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-dua-etmenin-bazi-incelikleri.html

 • İşlediğimiz Günahlar Yıllar Geçmesine Rağmen Aklımızdan Gitmiyor, Hatta Aynı Günahlara Teşvikçi Oluyor

  İşlediğimiz pek çok günahlar yıllar geçmesine rağmen aklımızdan gitmiyor, hatta aynı günahlara teşvikçi oluyor. Sokakları bu tür günahları hatırlatan manzaralar istila etmiş durumda. Ne yapacağımızı bilemez olduk. Sadece dua ediyoruz ki, şehit olalım...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/187-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-isledigimiz-gunahlar-yillar-gecmesine-ragmen-aklimizdan-gitmiyor-hatta-ayni-gunahlara-tesvikci-oluyor.html

 • Tarihî Hadiselerle Tebliğ ve Helâk

  'Emr-i bi'l ma'ruf, nehy-i ani'l-münker' vazifesine, tarihte helâk olan kavimler ve onların helâk oluş sebepleri açısından bakılabilir. Böyle bir bakış ve değerlendirmede ilk defa şu hususu görürüz: İnanan toplumların garantisi olan iki ana umde...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/21-fethullah-gulen-irsad-ekseni/1794-fethullah-gulen-irsad-ekseni-tarihi-hadiselerle-teblig-ve-helak.html

 • Vücûd

  Bulunma, var olma mânâlarına gelen vücûd, istiğfar eden günahkârlar için لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحيمًا "Onlar Allah'ı tevbelerini kabul eden bir Rahîm olarak bulurlar." (Nisâ, 4/64) veya herhangi bir inhiraf sonucunda istiğfar edenlerle alâkalı...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/68-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-2/1962-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-vucud.html

 • Sefahat ve Sarhoşluğa Dalan Ülkenin Hali

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4626-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sefahat-ve-sarhosluga-dalan-ulkenin-hali.html

 • Bütün Peygamberler Arap Yarımadasından Zuhûr Ettiğine Göre, Peygamber Gönderilmeyen Diğer Kıt'alarda Yaşayanları İnanç ve Amel Açısından Mes'ul Tutmak Nasıl Hak ve Adâlet Olur?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/139-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-butun-peygamberler-arap-yarimadasindan-zuhur-ettigine-gore-peygamber-gonderilmeyen-diger-kitalarda-yasayanlari-inanc-ve-amel-acisindan-mesul-tutmak-nasil-hak-ve-adalet-olur.html

 • Lokman Sûresinin Sonunda Mugayyebat-ı Hamseden Sayılan, Yağmurun Yağma Zamanı ve Ana Karnındaki Çocuğun Durumu Bugün Gaybîlikten Çıkmış Gibidir. Bu Durumu Nasıl İzah Edersiniz?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/198-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-lokman-suresinin-sonunda-mugayyebat-i-hamseden-sayilan-yagmurun-yagma-zamani-ve-ana-karnindaki-cocugun-durumu-bugun-gaybilikten-cikmis-gibidir-bu-durumu-nasil-izah-edersiniz.html

 • Zühd İnsanı

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/5327-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-zuhd-insani.html

 • İnançta Derinlik

  Mü’minler olarak çok iyi inanmak, inandığımız şeyleri içte duymak ve hissetmek, bunları başkalarına duyurmak, kendimizi saydam bir varlık gibi yapıp, nereden bakılırsak bakılalım hep O’nu göstermek zorundayız. Bir başka tabirle memur olduğumuz şeyleri...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/72-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-gurbet-ufuklari/5811-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-inancta-derinlik.html

 • Adem Şerr-i Mahzdır

  "Adem şerr-i mahz, vücud hayr-ı mahzdır." deniliyor. Bunun şeytanı da susturacak şekilde izahını isteriz.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/26-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz/5352-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz-adem-serr-i-mahzdir.html

 • Kendi Kültür Dünyamız

  B izler dünkü kültür ortamında yetişen nesilleriz; yarınki kuşaklar da, şimdilerde bizim oluşturduğumuz/oluşturacağımız irfan atmosferinin çocukları olacaklardır. Bugünkü nesiller, bağrında neş'et edip geliştikleri dinî, millî ve içtimaî atmosferden...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/36-fethullah-gulen-sukutun-cigliklari/6689-fethullah-gulen-sukutun-cigliklari-kendi-kultur-dunyamiz.html

 • Sızıntının Mesajı

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4718-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sizintinin-mesaji.html

 • Gelecek Günlerin Ümidiyle Yaşamak

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2764-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-gelecek-gunlerin-umidiyle-yasamak.html

 • Tebliğin Dine Sahip Çıkmada Bir Ölçü Olması

  İslâm dini, Allah (c.c) tarafından teminat altındadır. O aslî duruluğunu kıyamete kadar devam ettirecektir. Evet, bu mevzuda vâ'd-i İlâhî vardır ve Allah kendi dinini koruyacaktır. Ama bu koruma ve muhafaza etme, inananların himmeti, Müslüman...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/21-fethullah-gulen-irsad-ekseni/1800-fethullah-gulen-irsad-ekseni-tebligin-dine-sahip-cikmada-bir-olcu-olmasi.html

 • Tecelli

  Açılıp belirme, ortaya çıkma, belli bir çerçevede zâhir olma.. sıfat ve esmâ-i ilâhiyenin münferiden veya müctemian kendi hususiyetleriyle inkişaf etmeleri, ilâhî esrâr ve envârın kalblerde belli emarelerle kendilerini hissettirmeleri.. pek çok...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/68-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-2/1936-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-tecelli.html

 • Hislerin İnkişafı Nasıl Olur?

  http://www.irsadekseni.com/component/content/9-fethullah-gulen-fasildan-fasila-1/530-fethullah-gulen-fasildan-fasila-1-hislerin-inkisafi-nasil-olur.html

 • Tekâmül (Evrim)

  Basitten mürekkebe (bileşik), kıymetsizden kıymetli olmaya doğru gelişe tekâmül diyoruz. Canlı varlığın menşei ve teşekkülü adına bu mânâda ortaya atılan teoriye önce Darwinizm dendi; daha sonra ise, bir bohça gibi kat kat olan bir şeyin katlarının...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/39-fethullah-gulen-yaratilis-gercegi-ve-evrim/6826-fethullah-gulen-yaratilis-gercegi-ve-evrim-tekamul-evrim.html

 • O'nun İkliminde Yetişen Dâhiler

  Allah Resûlü vahiyle müeyyed ufkuyla devleti ayakta tutacak dinamikleri çok iyi tespit etmiş ve bunları israf etmeden yerli yerinde kullanmıştır. O, büyük erkân-ı harpler yetiştiren.. ilim düşüncesini coşturan ruha ve mânâya giden yollar açan sanatkâr...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6622-fethullah-gulen-sonsuz-nur-onun-ikliminde-yetisen-dahiler.html

 • Olanlar ve Olması Lâzım Gelenler

  Son bir iki asırdan beri devam edegelen terslikler yüzünden, milletin mecâlsiz bakışlarında hayret dolu bir sabır, dehşetle tüllenen bir şefkat, endişe tüten bir temkin, dudaklarında duâ ve yüreğinde heyecan eksik olmadı.. ve mevcut şartlar itibâriyle...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/41-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler/6898-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler-olanlar-ve-olmasi-lazim-gelenler.html

 • Varolma

  Fert, muvaffakiyet ve mutluluğunu, içinde yaşadığı toplumun huzur ve güven vericiliğine; toplum da sıhhat ve emniyetini, kendini meydana getiren fertlerin diğergâmlık ve samimiyetine borçludur. Binbir illetle meflûç ve bencil fertlerden sıhhatli bir...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/4-fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan/282-fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan-varolma.html

 • Namaz

  Namaz müminin miracı, mirac yolunda ışığı-burağı.. yollardaki inanmış gönüllerin sefinesi-peyki-uçağı.. kurbet ve vuslat yolcusunun ötelere en yakın karargâhı, en son otağı, gaye ile hemhudut en büyük vesilelerden biridir.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/41-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler/6897-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler-namaz.html

 • Hadislerin Sayıca Çokluğuna Tesir Eden Âmiller

  Hadis hakkında söz söyleyen birtakım müsteşrikler ve onların İslâm dünyasındaki takipçileri, hadislerin sayısının çok yüksek olduğunu ve bilhassa bazı sahabilerin çok fazla hadis rivayet ettiklerini ileri sürerek, sahih hadislere ve sünnet-i sahihaya...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6600-fethullah-gulen-sonsuz-nur-hadislerin-sayica-cokluguna-tesir-eden-amiller.html

 • İmama İtaatın Hükmü Nedir? Kur'an, Ulü'l-Emre İtaat Edin, Buyuruyor?

  Evet, Kur'an Ulu'l Emre itaatı emrediyor: "Ey iman edenler! Allah'a, Rasûlü'ne ve sizden olan buyruk sahiplerine itaat edin." (Nisa/59) diyor. Yani, "Ey iman edenler, Allah'a itaat ve inkıyad dairesi içine girin. O'na karşı başkaldırıp serkeşlik...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/176-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-imama-itaatin-hukmu-nedir-kuran-ulul-emre-itaat-edin-buyuruyor.html

 • Kehf Sûresindeki Sırlı Kıssalar

  Kehf sûresinde anlatılan kıssalar birbirleriyle irtibatlı mıdır? Bu kıssaların günümüze bakan yönleri nelerdir?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7048-fethullah-gulen-zihin-harmani-kehf-suresindeki-sirli-kissalar.html

 • Ebû Hanife, Ona Muasır Dâhiler ve Fikir Hürriyeti

  Büyük âlimler arasında, saygı ve terbiye gibi hususlar, fikir hürriyetine gölge düşürmüş müdür? Yaş açısından daha küçük olanların meclislerde söz söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir durum şimdi söz konusu olabilir mi?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/26-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz/5360-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz-ebu-hanife-ona-muasir-dahiler-ve-fikir-hurriyeti.html

 • Zamanın Değerini Bilmek

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/5297-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-zamanin-degerini-bilmek.html

 • İnanan İnsanın Hadiseleri Yorumlayışı

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3279-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-inanan-insanin-hadiseleri-yorumlayisi.html

 • Gönülden Beraberlikler

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2839-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-gonulden-beraberlikler.html

 • Kalıplar Mânâları Taşıyıcı Olmalı

  İnsanın, Rabb'iyle münasebetinde asıl olan mânâdır, özdür, ruhtur. Fakat, onları taşıyan da lafızlardır, şekillerdir, kalıplardır. Bundan dolayı, mutlaka o lafızlara, kalıplara da dikkat edilmelidir. Esas alınan mânâyı, mazmunu o kalıpların taşıması...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5838-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-kaliplar-manalari-tasiyici-olmali.html

 • Hikmet Açısından Vicdan

  İnsanın kendini ve kendi varlığını sezişinin unvanı olan vicdan; dileyen, sezen, kavrayan ve sürekli sonsuza açık bulunan bir ruh mekanizmasıdır.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/30-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar/6239-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar-hikmet-acisindan-vicdan.html

 • Safâ

  Kalbin, arı-duru, kedersiz-küdûretsiz ve tertemiz olması diyeceğimiz safâ; sofîye ıstılahında, beşerî, cismanî ve nefsânî bulanıklıklardan arı-berî ve şeffaf olma hâlidir ki; "Şüphesiz onlar bizim nezdimizde saflardan saf hayırlı kimselerdi." (Sâd,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/68-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-2/1916-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-safa.html

 • İşçi Hakları ve İşçi-İşveren Münasebetleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/75-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-dirilis-cagrisi/5820-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-isci-haklari-ve-isci-isveren-munasebetleri.html

 • İnancın Amelle Beslenmesi

  İtikad nedir? İtikad fırkaları hangileridir? Mükemmel bir itikad sahibi nasıl olmalıdır?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/26-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz/5369-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz-inancin-amelle-beslenmesi.html

 • Musibet, Cinayetin Neticesi, Mükâfatın Mukaddimesidir

  "Musibet, cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddimesidir." sözünü izah eder misiniz?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7029-fethullah-gulen-zihin-harmani-musibet-cinayetin-neticesi-mukafatin-mukaddimesidir.html

 • Bir Devre Daha Kapanırken

  Upuzun bir kuraklaşma ve çölleşmeden sonra tatlı tatlı bahar rüzgarlarının esip yamaçlarımızın yeşermeye başladığı, yıllardan beri kanlı bir kâbus gibi üstümüze çöken zulmetlerin bir bir dağılıp gitmeye yüz tuttuğu ve artık peşi peşine şafak...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/42-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru/6910-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru-bir-devre-daha-kapanirken.html

 • Haşir Akîdesinin Faydaları

  Allah'a imandan sonra, hayatı tanzîm edip bir düzene koyma, beşerin toplu olarak huzurunu temin etme; haşre yani ölüm ötesi hayata inanmaya bağlıdır.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/31-fethullah-gulen-olum-otesi-hayat/6331-fethullah-gulen-olum-otesi-hayat-hasir-akidesinin-faydalari.html

 • Rüku

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4574-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ruku.html

 • Vâkıa,56/75-77

  فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظ۪يمٌ * إِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَر۪يمٌ "Hayır, hayır! Nücûmun mevâkiine yemin ederim ki, bilseniz, bu, büyük bir yemindir. O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır." (Vâkıa sûresi,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kuran/29-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar/6170-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar-vakia,56/75-77.html

 • Mutasyon Mevzuu

  Evrimci görüşün sözde dayanaklarından biri de, mutasyon, yani, canlıların genetik şifrelerinde kendiliğinden, tesadüflerle veya çevre şartları neticesinde meydana geldiği iddia edilen değişikliklerin, türden türe geçişte bir diğer faktör olduğu...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/39-fethullah-gulen-yaratilis-gercegi-ve-evrim/6823-fethullah-gulen-yaratilis-gercegi-ve-evrim-mutasyon-mevzuu.html

 • Ülkemizin Kendine Has Özellikleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/5071-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ulkemizin-kendine-has-ozellikleri.html

 • Öyle Bir Sultana Vezir Ol ki...!

  http://www.irsadekseni.com/component/content/10-fethullah-gulen-fasildan-fasila-2/980-fethullah-gulen-fasildan-fasila-2-oyle-bir-sultana-vezir-ol-ki....html

 • Hz. Ömer

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/19-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad/1684-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad-hz-omer.html

 • Önsöz

  "Varlığın Metafizik Boyutu" isimli şaheseri mütalaa ederken öğrencilik yıllarımda materyalist arkadaşlarımın ve öğretmenliğim sırasında öğrencilerimden bazılarının çekine çekine, bazılarının da çok küstahça sordukları soruları hatırladım. Şöyle...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6783-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-onsoz.html

 • Safâ'nın Bölümleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4591-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-safa’nin-bolumleri.html

 • Hayatın Değerinin Bilinmesi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2999-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-hayatin-degerinin-bilinmesi.html

 • Sabır ve Neticesi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4579-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sabir-ve-neticesi.html

 • Önsezi (Hiss-i Kable'l-Vukû)

  Bilindiği gibi asrımıza gelinceye kadar, madde ötesi varlıklar hakkında ilmî seviyedeki araştırmalar bugünkü buudlarıyla henüz gerçekleştirilmemişti. Bununla beraber ilmî bir kariyer ifade etmese de, insanoğlu madde ötesi âlemlerle yakından alakadar...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6782-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-onsezi-(hiss-i-kablel-vuku).html

 • Kur'ân-ı Kerim'in Allah Kelâmı Olduğunun ve Efendimiz'in Risaletine En Büyük Şahit Olduğunun Delilleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-inancin-golgesinde-serisi/1717-fethullah-gulen-inancin-golgesinde-kuran-i-kerimin-allah-kelami-oldugunun-ve-efendimizin-risaletine-en-buyuk-sahit-oldugunun-delilleri.html

Neticeler 1 - 100 / 223

İnancın Gölgesinde'de Tebliğ

Fethullah Gülen: İnancın Gölgesinde-2: Ülfet ve Metafizik Gerilim
İnsanları kusurlarından dolayı mahkum etmek doğru değildir. Bizim, bütün münasebetlerimiz müsamaha ve hoşgörü yörüngeli ...

Ülfet ve Metafizik Gerilim

Fethullah Gülen: İnancın Gölgesinde-2: İrşad Faaliyetine Zarar Getirebilecek Hususlar
Bizim için esas olan Allah'a bir insan kazandırma, insanların küfr-ü mutlakını kırarak onlara âhiret duygusunu aşılama olmalıdır.

İrşad Faaliyetine Zarar Verecek Hususlar

Bize Düşen Anlatmak

Günah Kimin?

Fethullah Gülen: Zihin Harmanı: Bize Düşen Anlatmak

Allah bizi insanların hidayetine vesile kıldığından, bizim ihmalimizle onların Cehennem'e gidişlerinde suç bizim ise, onların bunda suçu nedir? Yok eğer günah onlarınsa, ahirette bizim yakamızı niçin tutsunlar ve biz neden onların hâline ağlayıp sızlayalım?

Okuyun

Safvet ve Samimiyet

Sadece Allah rızası

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Safvet ve Samimiyet

Tebliğ adamı, mutlaka 'hâli muhafaza' etmelidir. Bununla; millet ve insanlık yolunda hizmet ederken kişinin hangi makam, mevki ve seviyede bulunursa bulunsun ilk günkü halini muhafa etme manasını kastediyoruz. Zaten tevazu ...

Okuyun

Israrlı Olmak

Hemen vazgeçmemek

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Israrlı Olmak

Israr, rıza-yı İlâhî'nin celbine vesiledir. Aynı zamanda o, tebliğ adamının samimiyet nişanı ve anlatılanların da vicdanlarda makes bulmasının sırrıdır. Israr, anlatılan meselelerin, azametine uygun bir hassasiyetle ele alınmasının en açık emaresidir.

Okuyun

Basiretli Olma

Önceden görerek yapmak

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Basiretli Olma

Tebliğ ve irşâd adamı, fıtrat kanunlarıyla kat'iyen çatışmamalı; tebliğ ve irşâdında hep basireti esas almalıdır. Zira fıtrat, tekvinî âyetlerle tespit edilmiştir. Öyleyse insanlara sunulacak teklifler, tespit edilen bu kanunlar nazar-ı itibara alınarak ...

Okuyun

Şefkat

Şefkat kahramanı olmak

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Şefkat

Tebliğ insanı, her şeyden evvel bir şefkat kahramanı olmalıdır. O, kaba kuvvet kullanarak hakkı kabul ettirme gibi bir yanlış yola tevessül etmemelidir. Zaten Allah (celle celâluhu)'a îmanın kalbte oturaklaşması da böyle bir yolla asla mümkün ...

Okuyun