Büyüklük
image
İrşad Ekseni

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vaazlarından derlenerek neşr edilen İrşad Ekseni isimli kitapta 3 ana başlıkta tebliğin analizi, tebliğde usûl ve prensipler ve tebliğ insanın ruh portresi ele alınıyor. Bu bölümde toplam 32 başlık bulunmakta.

Tebliğ

 

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Tebliğ Varlık Gayemizdir

Varlık Gayemiz

'Emr-i bi'l-maruf, nehy-i ani'l-münker' yolunda atılan her adım, adım sahibi için nübüvvete veraset sevabı kazandırır. Çünkü bu vazife, esas itibarıyla peygamberlerin vazifesidir. Bu yola adımını atan her insan, böyle bir vazifenin altına girmiş ya da İlahî bir ...

Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Tebliğe Duyulan İhtiyaç ve Kazandırdıkları

Duyulan İhtiyaç

Vazifede sınır yoktur. Bilhassa muhabbet fedaisi olmaya azmetmişler için... Muhabbet fedaisi, kendini, Cenâb-ı Hakk'ı insanlara sevdirmeye adamış kahramandır. Onun bütün derdi, insanların Rablerini sevmelerini temin etmek ve onlara ebedî ...

Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Tebliğ En Kıymetli Hediyedir

En Kıymetli Hediye

Tebliğ vazifesine, hediyeleşme bağlamında bir teşbihle yaklaşacak olursak, şunlar söylenebilir: Sizler yakınlarınıza, bayramlarda veya düğünlerde hediyeler götürürsünüz. Götürmeden evvel de, götüreceğiniz hediyenin isabetli olması için ...

Okuyun

Tebliğde Usûl

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Meşrû Yolların KullanılmasıMeşrû Yolların Kullanılması

Tebliğ adamı, tebliğ yaparken kullandığı bütün yolların meşru olmasına son ‎derece dikkat etmelidir. Meşru bir hedefe ancak meşru yollarla gidilir. Gayr-i ‎meşru vasıta ve vesileler kullanılarak meşru bir hedefe varılamaz. Bizim hedefimiz ‎haktır.
Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Ücret ve Ücret TalebiÜcret ve Ücret Talebi

Tebliğ insanı, yaptığı bu kudsî vazife karşılığında hiçbir ücret talep etmemelidir. Bu ücret, ister maddî ister manevî ve ruhî olsun, mutlak surette ihlâs ve samimiyete gölge düşürür.
Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Muhatabın Tanınması ve AnlayışMuhatabın Tanınması ve Anlayış

Tebliğ insanı, muhatabının durumunu yakından takip etmeli ve onun hatalarına karşı anlayışlı davranmalıdır. Mü'mine karşı gösterilecek anlayış, mürüvvet; küfür ve ilhad ehline karşı gösterilecek anlayış ise, basiret, kiyaset ve dirayet şeklinde olmalıdır.
Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni

Aşağıdaki neticeler bulundu.

 • Tevazu

  Tevâzu; yüzü yerde olma ve alçakgönüllülük mânâlarına gelir ki, tekebbürün zıddıdır. Onu; insanın Hak karşısında gerçek yerinin şuurunda olup, ona göre davranması ve halk arasındaki durumunu da bu anlayış zâviyesinden değerlendirip, kendini...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-1/1942-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-tevazu.html

 • Tekâmül (Evrim)

  Basitten mürekkebe (bileşik), kıymetsizden kıymetli olmaya doğru gelişe tekâmül diyoruz. Canlı varlığın menşei ve teşekkülü adına bu mânâda ortaya atılan teoriye önce Darwinizm dendi; daha sonra ise, bir bohça gibi kat kat olan bir şeyin katlarının...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/39-fethullah-gulen-yaratilis-gercegi-ve-evrim/6826-fethullah-gulen-yaratilis-gercegi-ve-evrim-tekamul-evrim.html

 • Gelecek Günlerin Ümidiyle Yaşamak

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2764-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-gelecek-gunlerin-umidiyle-yasamak.html

 • Sızıntının Mesajı

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4718-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sizintinin-mesaji.html

 • Zühd İnsanı

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/5327-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-zuhd-insani.html

 • Hislerin İnkişafı Nasıl Olur?

  http://www.irsadekseni.com/component/content/9-fethullah-gulen-fasildan-fasila-1/530-fethullah-gulen-fasildan-fasila-1-hislerin-inkisafi-nasil-olur.html

 • Bütün Peygamberler Arap Yarımadasından Zuhûr Ettiğine Göre, Peygamber Gönderilmeyen Diğer Kıt'alarda Yaşayanları İnanç ve Amel Açısından Mes'ul Tutmak Nasıl Hak ve Adâlet Olur?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/139-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-butun-peygamberler-arap-yarimadasindan-zuhur-ettigine-gore-peygamber-gonderilmeyen-diger-kitalarda-yasayanlari-inanc-ve-amel-acisindan-mesul-tutmak-nasil-hak-ve-adalet-olur.html

 • Lokman Sûresinin Sonunda Mugayyebat-ı Hamseden Sayılan, Yağmurun Yağma Zamanı ve Ana Karnındaki Çocuğun Durumu Bugün Gaybîlikten Çıkmış Gibidir. Bu Durumu Nasıl İzah Edersiniz?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/198-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-lokman-suresinin-sonunda-mugayyebat-i-hamseden-sayilan-yagmurun-yagma-zamani-ve-ana-karnindaki-cocugun-durumu-bugun-gaybilikten-cikmis-gibidir-bu-durumu-nasil-izah-edersiniz.html

 • Tebliğin Dine Sahip Çıkmada Bir Ölçü Olması

  İslâm dini, Allah (c.c) tarafından teminat altındadır. O aslî duruluğunu kıyamete kadar devam ettirecektir. Evet, bu mevzuda vâ'd-i İlâhî vardır ve Allah kendi dinini koruyacaktır. Ama bu koruma ve muhafaza etme, inananların himmeti, Müslüman...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/21-fethullah-gulen-irsad-ekseni/1800-fethullah-gulen-irsad-ekseni-tebligin-dine-sahip-cikmada-bir-olcu-olmasi.html

 • Tecelli

  Açılıp belirme, ortaya çıkma, belli bir çerçevede zâhir olma.. sıfat ve esmâ-i ilâhiyenin münferiden veya müctemian kendi hususiyetleriyle inkişaf etmeleri, ilâhî esrâr ve envârın kalblerde belli emarelerle kendilerini hissettirmeleri.. pek çok...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/68-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-2/1936-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-tecelli.html

 • İnançta Derinlik

  Mü’minler olarak çok iyi inanmak, inandığımız şeyleri içte duymak ve hissetmek, bunları başkalarına duyurmak, kendimizi saydam bir varlık gibi yapıp, nereden bakılırsak bakılalım hep O’nu göstermek zorundayız. Bir başka tabirle memur olduğumuz şeyleri...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/72-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-gurbet-ufuklari/5811-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-inancta-derinlik.html

 • Adem Şerr-i Mahzdır

  "Adem şerr-i mahz, vücud hayr-ı mahzdır." deniliyor. Bunun şeytanı da susturacak şekilde izahını isteriz.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/26-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz/5352-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz-adem-serr-i-mahzdir.html

 • Nefse Prim Vermeme, Onun Boynunu Kırma

  Hataya düşmemek, nefse prim vermemek, Şeytan'ın sağdan gelmesi karşısında mağlûp olmamak için İslâmî kıstasları bilmek çok önemlidir. Bunlar, herkese göre değişen meseleler değildir; Kur'an ve Sünnet'in hükümleridir. Bunlar dışında kalan hususlarda,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/1-fethullah-gulenle-amerikada-bir-ay/68-fethullah-gulenle-amerikada-bir-ay-nefse-prim-vermeme-onun-boynunu-kirma.html

 • Vücud Kelimesinin Anlamı ve Çağrıştırdıkları

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/5187-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-vucud-kelimesinin-anlami-ve-cagristirdiklari.html

 • Hizmet İnsanının Dikkat Edeceği Hususlar-2

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3069-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-hizmet-insaninin-dikkat-edecegi-hususlar-2.html

 • Milli Şuur ve Düşünce Yoksunluğu

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4132-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-milli-suur-ve-dusunce-yoksunlugu.html

 • Âyân-ı Sâbite ve Âlem-i Misal

  Her şeyin özü, esası, zâtı mânâlarına gelen ayn, çoğulu "âyân", "sâbite" kelimesine muzaf kılınıp "âyân-ı sâbite" şeklini alınca "hakâik-ı eşyâ-yı ilmiye" diyebileceğimiz Hz. Âlem-i ilmiyede esmâ-i ilâhiyenin sûret-i tecellilerinden ibaret olup...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/69-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-3/1838-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-ayan-i-sabite-ve-alem-i-misal.html

 • Mesleğimiz İtibarıyla Çok İstediğimiz Bir İdealimiz Vardı. Kaybetmenin Verdiği Üzüntü, İçtimaî Yönümüzü Tesir Altında Bırakıyor. Bu Duruma Nasıl Mâni Olabiliriz?

  Arkadaşımız bu sorusuyla çokların başına gelebilecek bir meseleye tercüman oluyor. Kendi başına gelen bir hâdise ve onun kendisinde hâsıl ettiği menfi tesiri de samimî bir dille ifade ediyor.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/200-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-meslegimiz-itibariyla-cok-istedigimiz-bir-idealimiz-vardi-kaybetmenin-verdigi-uzuntu-ictimai-yonumuzu-tesir-altinda-birakiyor-bu-duruma-nasil-mani-olabiliriz.html

 • Kendi Kültür Dünyamız

  B izler dünkü kültür ortamında yetişen nesilleriz; yarınki kuşaklar da, şimdilerde bizim oluşturduğumuz/oluşturacağımız irfan atmosferinin çocukları olacaklardır. Bugünkü nesiller, bağrında neş'et edip geliştikleri dinî, millî ve içtimaî atmosferden...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/36-fethullah-gulen-sukutun-cigliklari/6689-fethullah-gulen-sukutun-cigliklari-kendi-kultur-dunyamiz.html

 • Aydınlarımızın Gaflet Yılları

  Yıllar var ki, milletimizin kaderiyle alâkalı, ileriye dönük ciddî hiç bir plânımız olmadı. Bu bulanık zaman dilimi içinde, hayırları hep nevzuhûr tecellîleriyle tanıdık; şerleri de, gelip millete tosladığında veya çarpıp onu yere serdiğinde.. yani...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/44-fethullah-gulen-zamanin-altin-dilimi/6981-fethullah-gulen-zamanin-altin-dilimi-aydinlarimizin-gaflet-yillari.html

 • Çatlayan Rüya

  Milletçe birbirimize karşı saygının, sevginin, insanî münasebetlerin yeniden canlandığı yakın geçmişteki o kısa dönemde, bir baştan bir başa bütün ülkede her şey daha bir farklı görünüyor ve daha bir sıcak hissediliyordu. Ara sıra bir kısım...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/32-fethullah-gulen-ornekleri-kendinden-bir-hareket/6347-fethullah-gulen-ornekleri-kendinden-bir-hareket-catlayan-ruya.html

 • Öğretme Adına Getirdiği Sistem

  Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) talim ve terbiye adına ortaya attığı esaslar, tafsilatıyla Kur'ân-ı Kerim ve Sünnet'te ifade edilmiştir. Aslında, hiçbir şey olmasa da sadece O'nun Kur'ân-ı Kerim'i insanlara tebliğ etmesi ve benimsetmesi...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6625-fethullah-gulen-sonsuz-nur-ogretme-adina-getirdigi-sistem.html

 • Kaos ve Yeşeren Ümitler

  Hiçbirimiz, zamanın, bize ait çerçevesi içinde kalmaya razı değilizdir; ya hayallerimizle geçmişin enginliklerinde seyahat eder hamâset soluklarız ya da ümitlerimizle hep geleceğe doğru kanat çırpar; iman, Hakk'a güven ve O'na itimatla kurguladığımız...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/18-fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/1639-fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk-kaos-ve-yeseren-umitler.html

 • Kâinatların Fihristi: İnsan

  "İnsanın bazen dünyaya sığamadığı hâlde, bazen bir damlada boğulması, bazı letâifin bir batmanı kaldırmasına mukabil, bazılarının bir zerre yüke tahammül edememesi" meselesini nasıl anlamamız gereklidir?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/26-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz/5373-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz-kainatlarin-fihristi-insan.html

 • Rüku

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4574-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ruku.html

 • Haşir Akîdesinin Faydaları

  Allah'a imandan sonra, hayatı tanzîm edip bir düzene koyma, beşerin toplu olarak huzurunu temin etme; haşre yani ölüm ötesi hayata inanmaya bağlıdır.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/31-fethullah-gulen-olum-otesi-hayat/6331-fethullah-gulen-olum-otesi-hayat-hasir-akidesinin-faydalari.html

 • İşçi Hakları ve İşçi-İşveren Münasebetleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/75-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-dirilis-cagrisi/5820-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-isci-haklari-ve-isci-isveren-munasebetleri.html

 • İnancın Amelle Beslenmesi

  İtikad nedir? İtikad fırkaları hangileridir? Mükemmel bir itikad sahibi nasıl olmalıdır?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/26-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz/5369-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz-inancin-amelle-beslenmesi.html

 • Ülkemizin Kendine Has Özellikleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/5071-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ulkemizin-kendine-has-ozellikleri.html

 • Mutasyon Mevzuu

  Evrimci görüşün sözde dayanaklarından biri de, mutasyon, yani, canlıların genetik şifrelerinde kendiliğinden, tesadüflerle veya çevre şartları neticesinde meydana geldiği iddia edilen değişikliklerin, türden türe geçişte bir diğer faktör olduğu...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/39-fethullah-gulen-yaratilis-gercegi-ve-evrim/6823-fethullah-gulen-yaratilis-gercegi-ve-evrim-mutasyon-mevzuu.html

 • İmama İtaatın Hükmü Nedir? Kur'an, Ulü'l-Emre İtaat Edin, Buyuruyor?

  Evet, Kur'an Ulu'l Emre itaatı emrediyor: "Ey iman edenler! Allah'a, Rasûlü'ne ve sizden olan buyruk sahiplerine itaat edin." (Nisa/59) diyor. Yani, "Ey iman edenler, Allah'a itaat ve inkıyad dairesi içine girin. O'na karşı başkaldırıp serkeşlik...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/176-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-imama-itaatin-hukmu-nedir-kuran-ulul-emre-itaat-edin-buyuruyor.html

 • Hikmet Açısından Vicdan

  İnsanın kendini ve kendi varlığını sezişinin unvanı olan vicdan; dileyen, sezen, kavrayan ve sürekli sonsuza açık bulunan bir ruh mekanizmasıdır.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/30-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar/6239-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar-hikmet-acisindan-vicdan.html

 • Safâ

  Kalbin, arı-duru, kedersiz-küdûretsiz ve tertemiz olması diyeceğimiz safâ; sofîye ıstılahında, beşerî, cismanî ve nefsânî bulanıklıklardan arı-berî ve şeffaf olma hâlidir ki; "Şüphesiz onlar bizim nezdimizde saflardan saf hayırlı kimselerdi." (Sâd,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/68-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-2/1916-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-safa.html

 • Vâkıa,56/75-77

  فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظ۪يمٌ * إِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَر۪يمٌ "Hayır, hayır! Nücûmun mevâkiine yemin ederim ki, bilseniz, bu, büyük bir yemindir. O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır." (Vâkıa sûresi,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kuran/29-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar/6170-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar-vakia,56/75-77.html

 • Musibet, Cinayetin Neticesi, Mükâfatın Mukaddimesidir

  "Musibet, cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddimesidir." sözünü izah eder misiniz?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7029-fethullah-gulen-zihin-harmani-musibet-cinayetin-neticesi-mukafatin-mukaddimesidir.html

 • Bir Devre Daha Kapanırken

  Upuzun bir kuraklaşma ve çölleşmeden sonra tatlı tatlı bahar rüzgarlarının esip yamaçlarımızın yeşermeye başladığı, yıllardan beri kanlı bir kâbus gibi üstümüze çöken zulmetlerin bir bir dağılıp gitmeye yüz tuttuğu ve artık peşi peşine şafak...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/42-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru/6910-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru-bir-devre-daha-kapanirken.html

 • Dua Etmenin Bazı İncelikleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2482-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-dua-etmenin-bazi-incelikleri.html

 • Sûre ve Âyetler Arasındaki Münasebetler

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kuran/13-fethullah-gulenden-fatiha-tefsiri/1390-fethullah-gulenden-fatiha-tefsiri-sure-ve-ayetler-arasindaki-munasebetler.html

 • İnsanın Rızık Peşinde Koşması ve Dinine Hizmet Etmesi Arasındaki Denge Nasıl Olmalı?

  Mümin denge insanıdır. İnanan bir gönül, her mevzûda olduğu gibi bu mevzûda da ifrat ve tefrite düşmekten kendini korumasını bilmelidir. Dünyaya dünyada kalacağı müddet kadar, âhirete de yine orada kalacağı müddet kadar ehemmiyet verme dengeyi...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5817-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-insanin-rizik-pesinde-kosmasi-ve-dinine-hizmet-etmesi-arasindaki-denge-nasil-olmali.html

 • Hikmet-Hizmet Münasebeti

  Soru: Kur'an-ı Kerim'de, pek çok hayrın vesilesi olduğu vurgulanan "hikmet" kavramı hangi manaları ifade etmektedir? Hikmet açısından iman ve Kur'an hizmetini değerlendirir misiniz? Hikmet; faydalı ilim, irfan, herkesin bilmediği gizli sebep, fıkıh,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/75-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-dirilis-cagrisi/5780-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-hikmet-hizmet-munasebeti.html

 • Sefahat ve Sarhoşluğa Dalan Ülkenin Hali

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4626-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sefahat-ve-sarhosluga-dalan-ulkenin-hali.html

 • Tarihî Hadiselerle Tebliğ ve Helâk

  'Emr-i bi'l ma'ruf, nehy-i ani'l-münker' vazifesine, tarihte helâk olan kavimler ve onların helâk oluş sebepleri açısından bakılabilir. Böyle bir bakış ve değerlendirmede ilk defa şu hususu görürüz: İnanan toplumların garantisi olan iki ana umde...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/21-fethullah-gulen-irsad-ekseni/1794-fethullah-gulen-irsad-ekseni-tarihi-hadiselerle-teblig-ve-helak.html

 • Olanlar ve Olması Lâzım Gelenler

  Son bir iki asırdan beri devam edegelen terslikler yüzünden, milletin mecâlsiz bakışlarında hayret dolu bir sabır, dehşetle tüllenen bir şefkat, endişe tüten bir temkin, dudaklarında duâ ve yüreğinde heyecan eksik olmadı.. ve mevcut şartlar itibâriyle...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/41-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler/6898-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler-olanlar-ve-olmasi-lazim-gelenler.html

 • O'nun İkliminde Yetişen Dâhiler

  Allah Resûlü vahiyle müeyyed ufkuyla devleti ayakta tutacak dinamikleri çok iyi tespit etmiş ve bunları israf etmeden yerli yerinde kullanmıştır. O, büyük erkân-ı harpler yetiştiren.. ilim düşüncesini coşturan ruha ve mânâya giden yollar açan sanatkâr...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6622-fethullah-gulen-sonsuz-nur-onun-ikliminde-yetisen-dahiler.html

 • İşlediğimiz Günahlar Yıllar Geçmesine Rağmen Aklımızdan Gitmiyor, Hatta Aynı Günahlara Teşvikçi Oluyor

  İşlediğimiz pek çok günahlar yıllar geçmesine rağmen aklımızdan gitmiyor, hatta aynı günahlara teşvikçi oluyor. Sokakları bu tür günahları hatırlatan manzaralar istila etmiş durumda. Ne yapacağımızı bilemez olduk. Sadece dua ediyoruz ki, şehit olalım...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/187-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-isledigimiz-gunahlar-yillar-gecmesine-ragmen-aklimizdan-gitmiyor-hatta-ayni-gunahlara-tesvikci-oluyor.html

 • Düşünce Helezonunda İnsan

  İnsan düşünce dünyasına göre şekillenen bir varlıktır. O, nasıl düşünüyorsa, istidâdı ölçüsünde, öyle olmaya namzettir. İnsan, belli bir düşünceye göre, eşya ve hâdiselere bakışı devam ettiği sürece, karakter ve ruh yapısı itibariyle, yavaş yavaş...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/42-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru/6911-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru-dusunce-helezonunda-insan.html

 • Ağlattığın Yeter, Güldür Onları!..

  Valideyne sevgi ve hürmetin sadece bazı özel günlere sığıştırılmaya çalışıldığı günümüzde, çoğu Kur'an talebelerinin dahi anne-baba hukukunu tam gözetmedikleri söylenebilir. Dine ve millete hizmet yolunda koşarken karşılaşılan çeşitli meşguliyetler ve...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/76-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-olumsuzluk-iksiri/5629-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-aglattigin-yeter-guldur-onlari...html

 • Cinlerin Sultasından Korunma Yolları

  Cin ve şeytanların sultasından korunmanın tek çaresi, manevî donanım ve iç-dış bütünlüğüne ermektir. Böyle bir donanımı gerçekleştiremeyen ve böyle bir bütünlüğe eremeyenlerin bir yanları mutlaka şeytanların hakimiyeti altındadır ve o insan eksiktir....

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6733-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-cinlerin-sultasindan-korunma-yollari.html

 • Japonya

  http://www.irsadekseni.com/component/content/10-fethullah-gulen-fasildan-fasila-2/895-fethullah-gulen-fasildan-fasila-2-japonya.html

 • İlim ve Bilim

  İslâm'ın ilme bakış açısıyla, modern ilmin bakış açısı arasındaki farklar nelerdir? Kur'ân'da geçen 'ilim'den ne anlamalıyız?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/33-fethullah-gulen-prizma-1-2-3-4/6451-fethullah-gulen-prizma-ilim-ve-bilim.html

 • Halvetin Riyâzat Boyutu

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2961-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-halvetin-riyazat-boyutu.html

 • Halvet ve Uzlet

  Yalnızlık ve tek başına yaşama mânâlarına gelen halvet ve uzlet, bir anlamda, herhangi bir rehber ve mürşidin nezâretinde inzivâya çekilip vaktini ibâdetle geçirmekten ibarettir. Diğer bir tefsire göre ise o, kalbi bâtıl itikadlardan, karanlık...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/23-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-1/1865-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-halvet-ve-uzlet.html

 • Peygamberimiz'in Mucizeleri O'nun Nübüvvetinin ve Risaletinin Şahitleridir

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-inancin-golgesinde-serisi/1738-fethullah-gulen-inancin-golgesinde-peygamberimizin-mucizeleri-onun-nubuvvetinin-ve-risaletinin-sahitleridir.html

 • Hammadûn Ümmeti

  Ümmet-i Muhammed'in bir isminin de "Hammadûn ümmeti" olduğu ifade ediliyor. Burada şükrün değil de hamdin kullanılmasının hikmetini ve "hammadûn" kelimesinden kastedilen mânâ nedir?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5762-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-hammadun-ummeti.html

 • Millî Düşüncenin Gurbet Yılları

  Bugüne gelinceye kadar millî mefkûre ve târihî değerlerin bu kadar garip kaldığını hatırlamak mümkün değildir. Müntesiplerinin cehalet ve iradesizliği, hasımlarının azim ve cüreti karşısında gurbetlerin en acısına marûz bırakılan koskoca bir târihî...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/42-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru/6927-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru-milli-dusuncenin-gurbet-yillari.html

 • Önsöz

  H z. Muhammed Mustafa'nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) mümtaz ve muallâ şahsiyetinin anlatılması, anlatılmaktan da öte O'nun beşeriyetin kurtuluşu için bir çare, insanlığın onulmaz dertleri için bir iksir olarak takdim edilmesi ve hayat-ı...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6626-fethullah-gulen-sonsuz-nur-onsoz.html

 • Hudeybiye

  Bir kere daha hatırlatalım: Allah Resûlü, nazarı nereye ulaştı ise kademi oraya basan, misli görülmemiş bir liderdi. Düşüncelerini pratiğe dökmede O'nun eşi ve menendi yoktu. Mevzu ile alâkalı dünya kadar hâdise sıralamak mümkündür. Ancak biz, sadece...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6605-fethullah-gulen-sonsuz-nur-hudeybiye.html

 • Başarısızlığın Neticesi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2164-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-basarisizligin-neticesi.html

 • İnsanın Sabırsızlığı

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3432-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-insanin-sabirsizligi.html

 • Dünya ve Biz

  http://www.irsadekseni.com/component/content/11-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3/1124-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3-dunya-ve-biz.html

 • Yaratıcının Halifesi Olan İnsan

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/5211-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-yaraticinin-halifesi-olan-insan.html

 • Yüzleşme

  Soru: Herkesin kendi nefsini karşısındaki bir kanepeye oturtup, sonra da insaflı, hâzık ve rasyonel bir hekimin hastasını muayene etmesi gibi onu sorgulaması gerektiğinden bahsediliyor. Nefsi sorgularken insaflı, hâzık ve rasyonel olmayı nasıl...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/74-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-ikindi-yagmurlari/6035-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-yuzlesme.html

 • Sığ Görünen Deryalar

  Bir hadis-i şerifte, Hak katında mahbub kulların özellikleri sayılırken, onların gizli enginliklere sahip oldukları da nazara veriliyor. Sohbetlerde de çoğu zaman sığ görünüp derin olmak gerektiği üzerinde duruluyor. Gizli enginliklere sahip olma ama...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/76-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-olumsuzluk-iksiri/5981-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-sig-gorunen-deryalar.html

 • Meleklerin Misyonları

  Eşyayı ve hâdiseleri bizzat kendi kanunları içinde izah imkansızdır. Kanunlar, Cenab-ı Hak ile irtibatlandırıldıkları zaman izaha kavuşmuş olacaklardır. Eşyada, Cenâb-ı Hakk'ın yardımcısız, ortaksız, tam tasarrufa sahip rububiyeti sözkonusudur....

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6779-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-meleklerin-misyonlari.html

 • Hayâ

  Çekingenlik ve utanma da demek olan hayâ; sofîye ıstılahında, Allah korkusu, Allah mehâfeti ve Allah mehâbetiyle O'nun istemediği şeylerden çekinmek mânâsına gelir. Böyle bir hissin, insan tabiatında bulunan hayâ duygusuna dayanması, o şahsı, edep ve...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/23-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-1/1867-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-haya.html

 • Başkanlık Kimin Hakkı?

  Soru: Tasavvufla alâkalı kitaplarda, insanı en çok tesir altına alan kötü huylardan birinin riyâset tutkusu olduğu ifade ediliyor. Bu tehlikeli istek belli seviyedeki idarecilerle mi alâkalıdır yoksa herkes için mi söz konusudur? İdarî bir vazife ile...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/75-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-dirilis-cagrisi/5658-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-baskanlik-kimin-hakki.html

 • İçtimaî Yapının Temel Dinamikleri

  1. İçtimaî Yapı Akide ve Amel Üzerine Temellendirilmiştir

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/8-fethullah-gulen-web-sitesi-irtibat/402-fethullah-gulen-web-sitesi-irtibat-ictimai-yapinin-temel-dinamikleri.html

 • Mücadele Ruhu

  Her türlü muvaffâkiyetin ilk şartı îman ve mücadele gücüdür. Gönlünü inançla donatıp, dimağını yüksek düşüncelerin meşcereliği hâline getiren kimseler, hayatın her dönemecinde ayrı bir huzur, ayrı bir hazza ererek kendilerini âdeta cennet bahçelerinde...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/42-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru/6929-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru-mucadele-ruhu.html

 • Erkân-ı Harp Peygamberi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6588-fethullah-gulen-sonsuz-nur-erkan-i-harp-peygamberi.html

 • Kâbe ve Diğer Kudsî Mekânlar

  Mekke-i Mükerreme, İslâm davasına beşiklik etmesi hasebiyle aradan asırlar geçmesine rağmen hâlâ kalblerin kendisi için attığı bir yerdir. Onun gibi yine diriliş hareketlerinde önemli fonksiyonlar eda etmeye namzet mekânlar için de benzer bir durum...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/43-yol-mulahazalari/6965-yol-mulahazalari-kabe-ve-diger-kudsi-mekanlar.html

 • Sabır ve Neticesi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4579-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sabir-ve-neticesi.html

 • Öşür ve Arazi Hukuku Üzerine

  http://www.irsadekseni.com/component/content/9-fethullah-gulen-fasildan-fasila-1/638-fethullah-gulen-fasildan-fasila-1-osur-ve-arazi-hukuku-uzerine.html

 • İçtimaî Adalet

  İslâm'ın getirmiş olduğu sosyal/içtimaî adaletin bağlı olduğu esaslar nelerdir?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/33-fethullah-gulen-prizma-1-2-3-4/6445-fethullah-gulen-prizma-ictimai-adalet.html

 • Tecelli-i Esmâ

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4901-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-tecelli-i-esma.html

 • Hizmetlerde Profesyonellik Şart

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3079-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-hizmetlerde-profesyonellik-sart.html

 • İlm-i Ledün

  Türkçe'de kat, huzur, nezd sözcükleriyle karşılamaya çalıştığımız, bir mânâda "ınde" lafzının da müteradifi sayılan "ledün" kelimesi, "ilm-i ledün" şeklinde izafetle kullanılınca; gayb ilmi, esrar ilmi, Allah tarafından insanın gönlüne atılan ilâhî...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/69-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-3/1879-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-ilm-i-ledun.html

 • Cismaniyetle Gönül Arasında Denge

  Gerçek hayat, gönül seviyesinde sürdürülen hayattır. Gönlüyle var olan insan, geçmişi ve geleceği bir vâhidin iki yüzü gibi görerek zamanüstü bir varlık hâline gelir. Böyle bir ruh, ne geçmişin elemleriyle dâğidâr olur, ne de geleceğin korkularıyla....

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/30-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar/6203-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar-cismaniyetle-gonul-arasinda-denge.html

 • Yolculuk Âdâbı

  İrşad ve tebliğ gönüllüleri için seyahati zaruri kılacak hususlar nelerdir? Yolculuğa niyetten sefer esnasındaki hâle ve dönüş keyfiyetine kadar umumî mânâda seyahat âdâbına riayet nasıl olmalıdır?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/6032-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-yolculuk-adabi.html

 • İnsan Olmanın Düşündürdükleri

  Arkadaş, varolduğun sürece her türlü kötülüğe karşı duygu, düşünce ve gönlünün kapılarını kapa! Her zaman Hakk ölçüleri içinde en iyiyi, en güzeli ve en doğruyu ara! Bütün kinleri, nefretleri, bencillikleri bir el darbesiyle Kaf dağının arkasına...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/44-fethullah-gulen-zamanin-altin-dilimi/7002-fethullah-gulen-zamanin-altin-dilimi-insan-olmanin-dusundurdukleri.html

 • Dua Zamanı

  Aciz, fakir, muhtaç ve kendine yetmediğinin şuurunda olan kulun, tazarru, tezellül ve alçak gönüllülük içinde, Rahmeti Sonsuz'a yönelip, hâlini O'na arz ederek istediklerini O'ndan istemesinin ayrı bir unvanı sayılan dua, kulun Rabbi'ne karşı iman,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/32-fethullah-gulen-ornekleri-kendinden-bir-hareket/6348-fethullah-gulen-ornekleri-kendinden-bir-hareket-dua-zamani.html

 • Bazı Müslümanların Devamlı Okudukları Virdler ve Tefsirlerin de Bir Şahs-ı Mânevîsi Var mıdır?

  Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri çok rahatsız, baygın olduğu bir ânında mânevî âlemde birisinin kendisini düşmanlardan koruduğunu, sonra da "Ben Yâsîn sûresiyim." dediğini, kendisine gelince de başında Yâsîn sûresinin okunduğunu söylüyor. Böylece her...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan/127-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-bazi-muslumanlarin-devamli-okuduklari-virdler-ve-tefsirlerin-de-bir-sahs-i-manevisi-var-midir.html

 • İnsan Hakları Kavramının Aldatıcılığı

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3324-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-insan-haklari-kavraminin-aldaticiligi.html

 • Fedakârlık ve Adanmış Ruhlar

  Soru: Maddî ve manevî füyûzât hisleri ne demektir? Bu füyûzât hislerinden fedakârlığın ehemmiyeti nedir? Cevap: Füyûzât, çoğalma, taşma, bolluk ve bereket mânâlarına gelen "feyiz" kelimesinin cem'idir (çoğuludur). Feyiz, dünyada, kalbî-ruhî hayatın...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/73-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-umit-burcu/5739-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-fedakarlik-ve-adanmis-ruhlar.html

 • İyi-Daha İyi

  Hayat, ilâhî bir nimettir; ondan daha büyük nimet de, borçtan âzâde yaşamaktır.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/30-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar/6267-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar-iyi-daha-iyi.html

 • Önsöz

  "Varlığın Metafizik Boyutu" isimli şaheseri mütalaa ederken öğrencilik yıllarımda materyalist arkadaşlarımın ve öğretmenliğim sırasında öğrencilerimden bazılarının çekine çekine, bazılarının da çok küstahça sordukları soruları hatırladım. Şöyle...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6783-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-onsoz.html

 • Safâ'nın Bölümleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4591-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-safa’nin-bolumleri.html

 • Hayatın Değerinin Bilinmesi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2999-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-hayatin-degerinin-bilinmesi.html

 • Kur'ân-ı Kerim'in Allah Kelâmı Olduğunun ve Efendimiz'in Risaletine En Büyük Şahit Olduğunun Delilleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-inancin-golgesinde-serisi/1717-fethullah-gulen-inancin-golgesinde-kuran-i-kerimin-allah-kelami-oldugunun-ve-efendimizin-risaletine-en-buyuk-sahit-oldugunun-delilleri.html

 • Vahiy Buudlu Nuranî Firasetin Sahibi

  Bir liderin, cemaati ve arkasındaki insanlar tarafından her yönüyle hüsnü kabul görmesi ve onun güvenilir, itimat edilir bir insan hâline gelmesi; ferdî, ailevî, içtimaî, iktisadî, siyasî, o topluma ait bütün problemleri çözmesine bağlıdır. Bir lider,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6662-fethullah-gulen-sonsuz-nur-vahiy-buudlu-nurani-firasetin-sahibi.html

 • İnsanın Kur'ân'la İmtihanı

  "Kur'ân-ı Kerim'i kalbleriniz onun üzerinde birleştiği müddetçe okuyun! Onun hakkında ihtilafa düştüğünüzde hemen kalkın." hadis-i şerifini nasıl anlamalıyız?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/43-yol-mulahazalari/6963-yol-mulahazalari-insanin-kuranla-imtihani.html

 • Sırat-ı Müstakîm

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/8-fethullah-gulen-web-sitesi-irtibat/405-fethullah-gulen-web-sitesi-irtibat-sirat-i-mustakim.html

 • Lütuflar Ufkunda İnsan

  Hayatın her lahzası yeni yeni hazineler elde edebilmek için bir kısım fırsatlardan ibarettir. Bu fırsatları değerlendirerek aydınlıkta yaşamak veya onları fevt ederek karanlıkta kalmak insanoğlunu şereflendirme noktasında ona bırakılmıştır.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/42-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru/6925-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru-lutuflar-ufkunda-insan.html

 • Hadislerin Sayıca Çokluğuna Tesir Eden Âmiller

  Hadis hakkında söz söyleyen birtakım müsteşrikler ve onların İslâm dünyasındaki takipçileri, hadislerin sayısının çok yüksek olduğunu ve bilhassa bazı sahabilerin çok fazla hadis rivayet ettiklerini ileri sürerek, sahih hadislere ve sünnet-i sahihaya...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6600-fethullah-gulen-sonsuz-nur-hadislerin-sayica-cokluguna-tesir-eden-amiller.html

 • Vücûd

  Bulunma, var olma mânâlarına gelen vücûd, istiğfar eden günahkârlar için لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحيمًا "Onlar Allah'ı tevbelerini kabul eden bir Rahîm olarak bulurlar." (Nisâ, 4/64) veya herhangi bir inhiraf sonucunda istiğfar edenlerle alâkalı...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/68-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-2/1962-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-vucud.html

 • Süreklilik

  Amelî hayatımızda önemli olan her işi Allah görüyor gibi ve hiç ara vermeden kusursuz ve arızasız yapmadır. İman işin nazarî yanıdır ve nazarî iman insanı bir yere kadar götürür. Bir insan kırk sabah namazını cemaatle kılarsa Allahın onun kalbinde bir...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/71-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-sohbet-i-canan/5993-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-sureklilik.html

 • Cihad Yıkılışları Önlemenin Çaresidir

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/19-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad/1674-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad-cihad-yikilislari-onlemenin-caresidir.html

 • İki Emniyet ve İki Korku

  Hadiste لاَ أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَ أَمْنَيْنِ "Ben kuluma iki emniyeti birden vermem, iki korkuyu da birden vermem." buyruluyor. Hâlbuki biz gayet rahat ve lüks bir hayat yaşıyoruz?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7046-fethullah-gulen-zihin-harmani-iki-emniyet-ve-iki-korku.html

 • Mekânın Velûdiyeti

  Aslîyet planında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî'nin apayrı bir velûdiyet ve berekete sahip oldukları ifade ediliyor. Günümüzde de zılliyet planında bazı mekânların emsallerine göre ayrı bir bereket ve doğurganlığa sahip oldukları söylenebilir mi?...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5886-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-mekanin-veludiyeti.html

 • Namaz

  Namaz müminin miracı, mirac yolunda ışığı-burağı.. yollardaki inanmış gönüllerin sefinesi-peyki-uçağı.. kurbet ve vuslat yolcusunun ötelere en yakın karargâhı, en son otağı, gaye ile hemhudut en büyük vesilelerden biridir.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/41-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler/6897-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler-namaz.html

 • Filibeli Ahmed Hilmi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2677-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-filibeli-ahmed-hilmi.html

Neticeler 1 - 100 / 223

İnancın Gölgesinde'de Tebliğ

Fethullah Gülen: İnancın Gölgesinde-2: Ülfet ve Metafizik Gerilim
İnsanları kusurlarından dolayı mahkum etmek doğru değildir. Bizim, bütün münasebetlerimiz müsamaha ve hoşgörü yörüngeli ...

Ülfet ve Metafizik Gerilim

Fethullah Gülen: İnancın Gölgesinde-2: İrşad Faaliyetine Zarar Getirebilecek Hususlar
Bizim için esas olan Allah'a bir insan kazandırma, insanların küfr-ü mutlakını kırarak onlara âhiret duygusunu aşılama olmalıdır.

İrşad Faaliyetine Zarar Verecek Hususlar

Bize Düşen Anlatmak

Günah Kimin?

Fethullah Gülen: Zihin Harmanı: Bize Düşen Anlatmak

Allah bizi insanların hidayetine vesile kıldığından, bizim ihmalimizle onların Cehennem'e gidişlerinde suç bizim ise, onların bunda suçu nedir? Yok eğer günah onlarınsa, ahirette bizim yakamızı niçin tutsunlar ve biz neden onların hâline ağlayıp sızlayalım?

Okuyun

Safvet ve Samimiyet

Sadece Allah rızası

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Safvet ve Samimiyet

Tebliğ adamı, mutlaka 'hâli muhafaza' etmelidir. Bununla; millet ve insanlık yolunda hizmet ederken kişinin hangi makam, mevki ve seviyede bulunursa bulunsun ilk günkü halini muhafa etme manasını kastediyoruz. Zaten tevazu ...

Okuyun

Israrlı Olmak

Hemen vazgeçmemek

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Israrlı Olmak

Israr, rıza-yı İlâhî'nin celbine vesiledir. Aynı zamanda o, tebliğ adamının samimiyet nişanı ve anlatılanların da vicdanlarda makes bulmasının sırrıdır. Israr, anlatılan meselelerin, azametine uygun bir hassasiyetle ele alınmasının en açık emaresidir.

Okuyun

Basiretli Olma

Önceden görerek yapmak

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Basiretli Olma

Tebliğ ve irşâd adamı, fıtrat kanunlarıyla kat'iyen çatışmamalı; tebliğ ve irşâdında hep basireti esas almalıdır. Zira fıtrat, tekvinî âyetlerle tespit edilmiştir. Öyleyse insanlara sunulacak teklifler, tespit edilen bu kanunlar nazar-ı itibara alınarak ...

Okuyun

Şefkat

Şefkat kahramanı olmak

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Şefkat

Tebliğ insanı, her şeyden evvel bir şefkat kahramanı olmalıdır. O, kaba kuvvet kullanarak hakkı kabul ettirme gibi bir yanlış yola tevessül etmemelidir. Zaten Allah (celle celâluhu)'a îmanın kalbte oturaklaşması da böyle bir yolla asla mümkün ...

Okuyun