Büyüklük
image
İrşad Ekseni

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vaazlarından derlenerek neşr edilen İrşad Ekseni isimli kitapta 3 ana başlıkta tebliğin analizi, tebliğde usûl ve prensipler ve tebliğ insanın ruh portresi ele alınıyor. Bu bölümde toplam 32 başlık bulunmakta.

Tebliğ

 

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Tebliğ Varlık Gayemizdir

Varlık Gayemiz

'Emr-i bi'l-maruf, nehy-i ani'l-münker' yolunda atılan her adım, adım sahibi için nübüvvete veraset sevabı kazandırır. Çünkü bu vazife, esas itibarıyla peygamberlerin vazifesidir. Bu yola adımını atan her insan, böyle bir vazifenin altına girmiş ya da İlahî bir ...

Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Tebliğe Duyulan İhtiyaç ve Kazandırdıkları

Duyulan İhtiyaç

Vazifede sınır yoktur. Bilhassa muhabbet fedaisi olmaya azmetmişler için... Muhabbet fedaisi, kendini, Cenâb-ı Hakk'ı insanlara sevdirmeye adamış kahramandır. Onun bütün derdi, insanların Rablerini sevmelerini temin etmek ve onlara ebedî ...

Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Tebliğ En Kıymetli Hediyedir

En Kıymetli Hediye

Tebliğ vazifesine, hediyeleşme bağlamında bir teşbihle yaklaşacak olursak, şunlar söylenebilir: Sizler yakınlarınıza, bayramlarda veya düğünlerde hediyeler götürürsünüz. Götürmeden evvel de, götüreceğiniz hediyenin isabetli olması için ...

Okuyun

Tebliğde Usûl

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Meşrû Yolların KullanılmasıMeşrû Yolların Kullanılması

Tebliğ adamı, tebliğ yaparken kullandığı bütün yolların meşru olmasına son ‎derece dikkat etmelidir. Meşru bir hedefe ancak meşru yollarla gidilir. Gayr-i ‎meşru vasıta ve vesileler kullanılarak meşru bir hedefe varılamaz. Bizim hedefimiz ‎haktır.
Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Ücret ve Ücret TalebiÜcret ve Ücret Talebi

Tebliğ insanı, yaptığı bu kudsî vazife karşılığında hiçbir ücret talep etmemelidir. Bu ücret, ister maddî ister manevî ve ruhî olsun, mutlak surette ihlâs ve samimiyete gölge düşürür.
Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Muhatabın Tanınması ve AnlayışMuhatabın Tanınması ve Anlayış

Tebliğ insanı, muhatabının durumunu yakından takip etmeli ve onun hatalarına karşı anlayışlı davranmalıdır. Mü'mine karşı gösterilecek anlayış, mürüvvet; küfür ve ilhad ehline karşı gösterilecek anlayış ise, basiret, kiyaset ve dirayet şeklinde olmalıdır.
Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni

Aşağıdaki neticeler bulundu.

 • Tevazu

  Tevâzu; yüzü yerde olma ve alçakgönüllülük mânâlarına gelir ki, tekebbürün zıddıdır. Onu; insanın Hak karşısında gerçek yerinin şuurunda olup, ona göre davranması ve halk arasındaki durumunu da bu anlayış zâviyesinden değerlendirip, kendini...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-1/1942-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-tevazu.html

 • Kur'an'ın Gurbeti ve Fikir İşçileri

  Soru: "Geleceğin fikir işçilerinin vazifelerinden birisi de, Kur'an'ın gurbetine son vermektir" diyorsunuz. Bu gurbetin, bir vuslat ve kurbete dönüşmesi için neler tavsiye edersiniz? Cevap: "Fikir işçileri" derken, milletin gizli-açık bütün...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/73-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-umit-burcu/5869-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-kuranin-gurbeti-ve-fikir-iscileri.html

 • Hz. Ömer

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/19-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad/1684-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad-hz-omer.html

 • İdeal Dâvâ Adamı

  İdeal bir fikir ve dâvâ adamı nasıl olmalıdır? Fikir ve dâvâ adamlarının özellikleri nelerdir? Asrımızda dâvâ adamı var mıdır?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7045-fethullah-gulen-zihin-harmani-ideal-dava-adami.html

 • Bir Uzun Seyahati Noktalarken

  İ nsan, güzergâhı melekût âlemi, gözü ceberût ufkunda, hedefinde lâhût zirveleri, mülk diyarının üveyki, engin donanımlı, ekstra iltifatlara açık müstesna bir varlıktır. O, ruhlar âleminden ayrılarak gelir, melekût âleminin kesîf bir aynası sayılan,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/70-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-4/7077-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-serisi-bir-uzun-seyahati-noktalarken.html

 • Sıkıntı ve Kaoslu Günler Geçicidir

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4698-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sikinti-ve-kaoslu-gunler-gecicidir.html

 • Zühd

  Dünyevî hazları terk edip, cismânî meyillere karşı koyma mânâlarına gelen zühd; sofîlerce daha çok, dünya lezzetlerine karşı alâkasız kalıp, ömür boyu âdeta bir perhiz hayatı yaşamak, davranışlarında "takvâ"yı esas tutarak, dünyanın, kendine ve...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/23-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-1/1967-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-zuhd.html

 • Mesihiyet Ruhu

  http://www.irsadekseni.com/component/content/11-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3/1190-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3-mesihiyet-ruhu.html

 • Kitabet Açısından Kaza ve Kader

  İlim açısından, gelecekte olacakların geçmişte tayin ve takdir edilmesi ve bunların vakti gelince ortaya çıkması kaza ve kadere ait İlâhî bir tesbit, eşya ve hâdiselerin vukuu anında yazılmış olması da insanın muhasebe-i a'mâliyle alâkalı bir...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/22-fethullah-gulen-kader/1827-fethullah-gulen-kader-kitabet-acisindan-kaza-ve-kader.html

 • Ravza'da Yaşanan Duygular

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4507-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ravza’da-yasanan-duygular.html

 • İlâhî Günleri Düşünürken

  Ne zaman Yüce Yaratıcı'nın sonsuz kudretine güven ufkundan, nebilerin vaadinde, velilerin yâdında olan günleri, şafakların doğru sözlü şahitleriyle mülâhazaya alsak, geleceği âdeta kendi husûsî rengi ve deseni ile görüyor gibi olur; ümitlerimizin bir...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/41-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler/6889-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler-ilahi-gunleri-dusunurken.html

 • Allah'ın Bizim İbadetimize İhtiyacı Olmadığına Göre, Biz İbadetlerimizi Neden Kendi Keyif ve İsteğimize Göre Yapmıyoruz?

  İbadet duygusu insanda Cenâb-ı Hakk'ı bilmeye terettüp eden bir keyfiyettir. Yani insan, bir tarafta bu muhteşem kâinatı yaratan Zât'a delâlet edecek tablolar, levhalar.. meselâ, nizam ve intizam levhaları görür. Sonra bu fevkalâde nizamı kuran, nizam...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan/122-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-allahin-bizim-ibadetimize-ihtiyaci-olmadigina-gore-biz-ibadetlerimizi-neden-kendi-keyif-ve-istegimize-gore-yapmiyoruz.html

 • Düşünce Kaymaları

  Yıllar var ki toplumumuzda sürekli bir düşünce kayması yaşanıyor ve her gün daha da yaygınlaşan bir üslûp bozukluğu bütün duygu ve düşünceleri âdeta esir alıyor. Beyanlar fevkalâde dekolte, ifadeler olabildiğine mütecâviz, davranışlar bayağılardan...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/18-fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/1622-fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk-dusunce-kaymalari.html

 • Belâlara Karşı Sabır İstemek, Zımnen Belâ İstemek Mânâsına Gelir mi?

  'Allahümmec'alnâ Mine's-Sâbirîn' Diye Duâ Ediyoruz. Belâlara Karşı Sabır İstendiğinden, Bu Durum Zımnen Belâ İstemek Mânâsına Gelir mi?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/130-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-belalara-karsi-sabir-istemek-zimnen-bela-istemek-manasina-gelir-mi.html

 • Efendimiz ve İlk Müslümanların Başkalarının İmanlarını Kurtarmadaki Cehd ve Gayretlerini Anlatır mısınız?

  Âyetteki bu iltifattan da anlıyoruz ki, Allah Resûlü'nün bütün dert ve ızdırapları getirdiği büyük hakikatleri insanlara anlatmaktı. Âdeta yağmur yüklü bir bulut gibi hep bu dert ile mahmul bulunuyordu. Hakkın tecellîleriyle mest bir nebi için,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/157-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-efendimiz-ve-ilk-muslumanlarin-baskalarinin-imanlarini-kurtarmadaki-cehd-ve-gayretlerini-anlatir-misiniz.html

 • Mübarek Bir Coğrafyanın Gurbet Yılları

  Tuhaf bir dönemden geçiyoruz; ışık karanlıkla iç içe, gece gündüzle at başı; bir yanda yığın yığın ölüme sürüklenenler, diğer yanda İsrafil sûru almış gibi dirilenler; bir tarafta bahar meltemleri üfül üfül, öbür yanda her şeyi kırıp geçiren...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/3-fethullah-gulen-beyan/247-fethullah-gulen-beyan-mubarek-bir-cografyanin-gurbet-yillari.html

 • Benliğin Mahiyeti

  Benliğin mahiyeti nedir?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7033-fethullah-gulen-zihin-harmani-benligin-mahiyeti.html

 • Cafer b. Ebî Tâlib

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/19-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad/1661-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad-cafer-b-ebi-talib.html

 • Bakara, 2/17

  مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذ۪ي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ ف۪ي ظُلُمَاتٍ لاَ يُبْصِرُونَ "Onların misali, tıpkı bir ateş yakmak isteyen veya ateş yakanlar kıssasına benzer; o ateş yanıp da...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kuran/29-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar/6067-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar-bakara-2/17.html

 • Peygamber Gönderilmeyen Bölgelerdeki Yaşayanları Mes'ul Tutmak Nasıl Hak ve Adâlet Olur?

  Bütün Peygamberler Arap Yarımadasından Zuhûr Ettiğine Göre, Peygamber Gönderilmeyen Diğer Kıt'alarda Yaşayanları İnanç ve Amel Açısından Mes'ul Tutmak Nasıl Hak ve Adâlet Olur?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/22-fethullah-gulen-kader/1830-fethullah-gulen-kader-peygamber-gonderilmeyen-bolgelerdeki-yasayanlari-mesul-tutmak-nasil-hak-ve-adalet-olur.html

 • Milletini Aşağılayanlar

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4096-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-milletini-asagilayanlar.html

 • Dünya Dengelerinde Bizim Milletimiz Yok

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2504-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-dunya-dengelerinde-bizim-milletimiz-yok.html

 • Vesveseden Kurtulmanın Pratik Ön Çareleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-inancin-golgesinde-serisi/1768-fethullah-gulen-inancin-golgesinde-vesveseden-kurtulmanin-pratik-on-careleri.html

 • Acı Gerçekler ve Ümit Dünyamız

  Şimdiye kadar dünyanın değişik yerlerinde, farklı felsefe, farklı hareket ve farklı akımlarla temsil edilen, birbirinden çok ayrı hürriyet, kardeşlik ve eşitlik düşüncesinin gerçekleştirilmek istendiğine şahit olduk.. konuyla alâkalı çeşitli...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/41-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler/6871-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler-aci-gercekler-ve-umit-dunyamiz.html

 • Cihad Yıkılışları Önlemenin Çaresidir

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/19-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad/1674-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad-cihad-yikilislari-onlemenin-caresidir.html

 • İki Emniyet ve İki Korku

  Hadiste لاَ أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَ أَمْنَيْنِ "Ben kuluma iki emniyeti birden vermem, iki korkuyu da birden vermem." buyruluyor. Hâlbuki biz gayet rahat ve lüks bir hayat yaşıyoruz?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7046-fethullah-gulen-zihin-harmani-iki-emniyet-ve-iki-korku.html

 • Mekânın Velûdiyeti

  Aslîyet planında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî'nin apayrı bir velûdiyet ve berekete sahip oldukları ifade ediliyor. Günümüzde de zılliyet planında bazı mekânların emsallerine göre ayrı bir bereket ve doğurganlığa sahip oldukları söylenebilir mi?...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5886-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-mekanin-veludiyeti.html

 • Yeni Yıllara Doğru

  Günler gelip bahara dayandığında, binbir ışığa gebe yaşlı dünyâ son kez hamlini vaz'etmek için sancıyla kıvrım kıvrım, fakat aynı zamanda neşeliydi. Ufukta yeni bir günün emâreleri tülleniyor, şafaklar ümitlere inci diziyor ve yıllardan beri ışığa...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/16-fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/1607-fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken-yeni-yillara-dogru.html

 • Süreklilik

  Amelî hayatımızda önemli olan her işi Allah görüyor gibi ve hiç ara vermeden kusursuz ve arızasız yapmadır. İman işin nazarî yanıdır ve nazarî iman insanı bir yere kadar götürür. Bir insan kırk sabah namazını cemaatle kılarsa Allahın onun kalbinde bir...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/71-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-sohbet-i-canan/5993-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-sureklilik.html

 • İlm-i Ledün Allah'ın Hususi Bir İhsanıdır

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3218-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ilm-i-ledun-allah’in-hususi-bir-ihsanidir.html

 • Kış Geceleri

  Kış gecelerinde oturmuş düşünüyorum, Ard arda inanç ve ümit, çehreler hep abus; Kış gecelerinde terliyor ve üşüyorum, Hülyâlarım sallanıyor, rüyâlarsa kâbus... Bülbüllerde sessizlik, çiçeklerde bekleyiş, Sevinç-hüzün iç içe; gönlümün itiyâdı; Ekseriya...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-mizrap/52-fethullah-gulen-kirik-mizrap-hicran/5523-fethullah-gulenin-kirik-mizrap-kis-geceleri.html

 • Keramet

  http://www.irsadekseni.com/component/content/12-fethullah-gulen-fasildan-fasila-4/1318-fethullah-gulen-fasildan-fasila-4-keramet.html

 • Mehmet Erdoğan'ın Çekirdekten Çınara İçin Yazdığı Tahlil Yazısı

  Çekirdekten Çınar'a bir el kitabı. Anne ve babaların her zaman ellerinde bir ışıklı meşale gibi tutacakları bir kitap. Ne zaman zorda kalsalar onun yapraklarının arasından sızan ışıkla yollarını bulacakları bir kitap.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/6-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara/358-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara-mehmet-erdoganin-cekirdekten-cinara-icin-yazdigi-tahlil-yazisi.html

 • Filibeli Ahmed Hilmi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2677-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-filibeli-ahmed-hilmi.html

 • Hendek

  Daha önce sürgün edilen Nadîroğulları, Hayber'e yerleşmiş ve Hayberlileri sürekli Allah Resûlü'ne karşı kışkırtıyorlardı. İleri gelenlerinden bazılarını Kureyş'e, bazılarını da Gatafan kabilesine gönderdiler. Her iki taraf da, zaten Müslümanları yok...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6602-fethullah-gulen-sonsuz-nur-hendek.html

 • Cinler, Gelecekte Çalıştırılabilir mi?

  Kur'ân'da, Süleyman Aleyhisselâm'ın kuşlardan ve cinlerden ordularının olduğu, cinlerin kaleler, havuzlar ve kazanlar yaptıkları, içlerinde bina ustalarının ve denizlere dalan dalgıçların bulunduğu, ayrıca birkaç bin kilometre uzaktan Belkıs'ın...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-inancin-golgesinde-serisi/1695-fethullah-gulen-inancin-golgesinde-cinler-gelecekte-calistirilabilir-mi.html

 • Cihad ve Hayatı Hakir Görme İlişkisi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/19-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad/1672-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad-cihad-ve-hayati-hakir-gorme-iliskisi.html

 • Efendimiz'in Ümmîliği Meselesi

  Efendimiz'in ümmîliği (okuyup yazmamaları) bütün hayatları müddetince midir? Yoksa اِقْرَأْ "Oku!" âyetinin sırrı ile perdeler kalkarak, kâinatta kimsenin okuyamayacağı sırları okuyan Efendimiz, halkın anladığı mânâda okur yazar olmuşlar mıdır?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7039-fethullah-gulen-zihin-harmani-efendimizin-ummiligi-meselesi.html

 • Kıvam ve Kardeşlik

  Cenâb-ı Hakk'a şükürler olsun ki, insanımız hem yurt içinde hem yurt dışında pek çok hayırlı işe vesile olmaktadır. Fakat kimi zaman fertler arasındaki beklenmedik bazı tavır ve davranışlar kardeşlik duygusunu yaralıyor ve hüsnüzanların sönmesine...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/72-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-gurbet-ufuklari/5854-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-kivam-ve-kardeslik.html

 • Berzahî Tablolar

  Edremit-Avcılar'da kamp yapıyorduk. Bir ara emniyetin bu ma'sum kampa baskın yapacağı şâyiası duyulmaya başladı. İşte o günlerden birinde, öğle yemeğinden sonra 'Ashab-ı Bedir'i okudum. Sırtımı çadır direğine vermiş oturuyordum. Biraz içim geçmişti ki...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6721-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-berzahi-tablolar.html

 • Sosyal Hareketler ve Tabii Süreçler

  Bütün bir toplumu ve belki de gelişme seyrine paralel olarak bütün insanlığı kucaklayan, onlara hizmet götüren hareketlerde birbirini izleyen, izlemesi gereken tabii süreçler vardır. Bu tabii süreçlerin başında hiç şüphesiz iman, ardından icmalî ve...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/72-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-gurbet-ufuklari/5988-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-sosyal-hareketler-ve-tabii-surecler.html

 • Ferit Kam

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2664-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ferit-kam.html

 • Önsezi (Hiss-i Kable'l-Vukû)

  Bilindiği gibi asrımıza gelinceye kadar, madde ötesi varlıklar hakkında ilmî seviyedeki araştırmalar bugünkü buudlarıyla henüz gerçekleştirilmemişti. Bununla beraber ilmî bir kariyer ifade etmese de, insanoğlu madde ötesi âlemlerle yakından alakadar...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6782-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-onsezi-(hiss-i-kablel-vuku).html

 • Öyle Bir Sultana Vezir Ol ki...!

  http://www.irsadekseni.com/component/content/10-fethullah-gulen-fasildan-fasila-2/980-fethullah-gulen-fasildan-fasila-2-oyle-bir-sultana-vezir-ol-ki....html

 • A'lâ-yı İlliyyîn-i İnsaniyet

  Ahlâkî sukût, en korkunç bir musibettir. Bu sebeple, Kur'ân'ın ahlâk prensiplerinin, bugünün bunalmış insanlarına karşı en önemli bir şifa kaynağı olduğunu düşünüyoruz.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/6-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara/322-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara-ala-yi-illiyyin-i-insaniyet.html

 • Dünyada Nelerle İmtihan Olmaktayız?

  Dünyada Nelerle İmtihan Olmaktayız? Birlik ve Beraberliğin Bozulmasıyla İmtihan Olunur mu? Sâhabî Birbiriyle İmtihan Olmuş mudur?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/153-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-dunyada-nelerle-imtihan-olmaktayiz.html

 • Takdim

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kuran/29-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar/6165-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar-takdim.html

 • Rüku

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4574-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ruku.html

 • Haşir Akîdesinin Faydaları

  Allah'a imandan sonra, hayatı tanzîm edip bir düzene koyma, beşerin toplu olarak huzurunu temin etme; haşre yani ölüm ötesi hayata inanmaya bağlıdır.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/31-fethullah-gulen-olum-otesi-hayat/6331-fethullah-gulen-olum-otesi-hayat-hasir-akidesinin-faydalari.html

 • İşçi Hakları ve İşçi-İşveren Münasebetleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/75-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-dirilis-cagrisi/5820-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-isci-haklari-ve-isci-isveren-munasebetleri.html

 • İnancın Amelle Beslenmesi

  İtikad nedir? İtikad fırkaları hangileridir? Mükemmel bir itikad sahibi nasıl olmalıdır?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/26-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz/5369-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz-inancin-amelle-beslenmesi.html

 • Ülkemizin Kendine Has Özellikleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/5071-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ulkemizin-kendine-has-ozellikleri.html

 • Mutasyon Mevzuu

  Evrimci görüşün sözde dayanaklarından biri de, mutasyon, yani, canlıların genetik şifrelerinde kendiliğinden, tesadüflerle veya çevre şartları neticesinde meydana geldiği iddia edilen değişikliklerin, türden türe geçişte bir diğer faktör olduğu...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/39-fethullah-gulen-yaratilis-gercegi-ve-evrim/6823-fethullah-gulen-yaratilis-gercegi-ve-evrim-mutasyon-mevzuu.html

 • İmama İtaatın Hükmü Nedir? Kur'an, Ulü'l-Emre İtaat Edin, Buyuruyor?

  Evet, Kur'an Ulu'l Emre itaatı emrediyor: "Ey iman edenler! Allah'a, Rasûlü'ne ve sizden olan buyruk sahiplerine itaat edin." (Nisa/59) diyor. Yani, "Ey iman edenler, Allah'a itaat ve inkıyad dairesi içine girin. O'na karşı başkaldırıp serkeşlik...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/176-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-imama-itaatin-hukmu-nedir-kuran-ulul-emre-itaat-edin-buyuruyor.html

 • Hikmet Açısından Vicdan

  İnsanın kendini ve kendi varlığını sezişinin unvanı olan vicdan; dileyen, sezen, kavrayan ve sürekli sonsuza açık bulunan bir ruh mekanizmasıdır.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/30-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar/6239-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar-hikmet-acisindan-vicdan.html

 • Safâ

  Kalbin, arı-duru, kedersiz-küdûretsiz ve tertemiz olması diyeceğimiz safâ; sofîye ıstılahında, beşerî, cismanî ve nefsânî bulanıklıklardan arı-berî ve şeffaf olma hâlidir ki; "Şüphesiz onlar bizim nezdimizde saflardan saf hayırlı kimselerdi." (Sâd,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/68-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-2/1916-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-safa.html

 • Vâkıa,56/75-77

  فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظ۪يمٌ * إِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَر۪يمٌ "Hayır, hayır! Nücûmun mevâkiine yemin ederim ki, bilseniz, bu, büyük bir yemindir. O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır." (Vâkıa sûresi,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kuran/29-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar/6170-fethullah-gulen-kurandan-idrake-yansiyanlar-vakia,56/75-77.html

 • Musibet, Cinayetin Neticesi, Mükâfatın Mukaddimesidir

  "Musibet, cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddimesidir." sözünü izah eder misiniz?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7029-fethullah-gulen-zihin-harmani-musibet-cinayetin-neticesi-mukafatin-mukaddimesidir.html

 • Bir Devre Daha Kapanırken

  Upuzun bir kuraklaşma ve çölleşmeden sonra tatlı tatlı bahar rüzgarlarının esip yamaçlarımızın yeşermeye başladığı, yıllardan beri kanlı bir kâbus gibi üstümüze çöken zulmetlerin bir bir dağılıp gitmeye yüz tuttuğu ve artık peşi peşine şafak...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/42-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru/6910-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru-bir-devre-daha-kapanirken.html

 • Dua Etmenin Bazı İncelikleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2482-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-dua-etmenin-bazi-incelikleri.html

 • Sûre ve Âyetler Arasındaki Münasebetler

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kuran/13-fethullah-gulenden-fatiha-tefsiri/1390-fethullah-gulenden-fatiha-tefsiri-sure-ve-ayetler-arasindaki-munasebetler.html

 • İnsanın Rızık Peşinde Koşması ve Dinine Hizmet Etmesi Arasındaki Denge Nasıl Olmalı?

  Mümin denge insanıdır. İnanan bir gönül, her mevzûda olduğu gibi bu mevzûda da ifrat ve tefrite düşmekten kendini korumasını bilmelidir. Dünyaya dünyada kalacağı müddet kadar, âhirete de yine orada kalacağı müddet kadar ehemmiyet verme dengeyi...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5817-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-insanin-rizik-pesinde-kosmasi-ve-dinine-hizmet-etmesi-arasindaki-denge-nasil-olmali.html

 • Kâinatların Fihristi: İnsan

  "İnsanın bazen dünyaya sığamadığı hâlde, bazen bir damlada boğulması, bazı letâifin bir batmanı kaldırmasına mukabil, bazılarının bir zerre yüke tahammül edememesi" meselesini nasıl anlamamız gereklidir?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/26-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz/5373-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz-kainatlarin-fihristi-insan.html

 • Sefahat ve Sarhoşluğa Dalan Ülkenin Hali

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4626-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sefahat-ve-sarhosluga-dalan-ulkenin-hali.html

 • Vücûd

  Bulunma, var olma mânâlarına gelen vücûd, istiğfar eden günahkârlar için لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحيمًا "Onlar Allah'ı tevbelerini kabul eden bir Rahîm olarak bulurlar." (Nisâ, 4/64) veya herhangi bir inhiraf sonucunda istiğfar edenlerle alâkalı...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/68-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-2/1962-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-vucud.html

 • Olanlar ve Olması Lâzım Gelenler

  Son bir iki asırdan beri devam edegelen terslikler yüzünden, milletin mecâlsiz bakışlarında hayret dolu bir sabır, dehşetle tüllenen bir şefkat, endişe tüten bir temkin, dudaklarında duâ ve yüreğinde heyecan eksik olmadı.. ve mevcut şartlar itibâriyle...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/41-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler/6898-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler-olanlar-ve-olmasi-lazim-gelenler.html

 • O'nun İkliminde Yetişen Dâhiler

  Allah Resûlü vahiyle müeyyed ufkuyla devleti ayakta tutacak dinamikleri çok iyi tespit etmiş ve bunları israf etmeden yerli yerinde kullanmıştır. O, büyük erkân-ı harpler yetiştiren.. ilim düşüncesini coşturan ruha ve mânâya giden yollar açan sanatkâr...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6622-fethullah-gulen-sonsuz-nur-onun-ikliminde-yetisen-dahiler.html

 • İşlediğimiz Günahlar Yıllar Geçmesine Rağmen Aklımızdan Gitmiyor, Hatta Aynı Günahlara Teşvikçi Oluyor

  İşlediğimiz pek çok günahlar yıllar geçmesine rağmen aklımızdan gitmiyor, hatta aynı günahlara teşvikçi oluyor. Sokakları bu tür günahları hatırlatan manzaralar istila etmiş durumda. Ne yapacağımızı bilemez olduk. Sadece dua ediyoruz ki, şehit olalım...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/187-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-isledigimiz-gunahlar-yillar-gecmesine-ragmen-aklimizdan-gitmiyor-hatta-ayni-gunahlara-tesvikci-oluyor.html

 • Tarihî Hadiselerle Tebliğ ve Helâk

  'Emr-i bi'l ma'ruf, nehy-i ani'l-münker' vazifesine, tarihte helâk olan kavimler ve onların helâk oluş sebepleri açısından bakılabilir. Böyle bir bakış ve değerlendirmede ilk defa şu hususu görürüz: İnanan toplumların garantisi olan iki ana umde...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/21-fethullah-gulen-irsad-ekseni/1794-fethullah-gulen-irsad-ekseni-tarihi-hadiselerle-teblig-ve-helak.html

 • Hadislerin Sayıca Çokluğuna Tesir Eden Âmiller

  Hadis hakkında söz söyleyen birtakım müsteşrikler ve onların İslâm dünyasındaki takipçileri, hadislerin sayısının çok yüksek olduğunu ve bilhassa bazı sahabilerin çok fazla hadis rivayet ettiklerini ileri sürerek, sahih hadislere ve sünnet-i sahihaya...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6600-fethullah-gulen-sonsuz-nur-hadislerin-sayica-cokluguna-tesir-eden-amiller.html

 • Namaz

  Namaz müminin miracı, mirac yolunda ışığı-burağı.. yollardaki inanmış gönüllerin sefinesi-peyki-uçağı.. kurbet ve vuslat yolcusunun ötelere en yakın karargâhı, en son otağı, gaye ile hemhudut en büyük vesilelerden biridir.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/41-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler/6897-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler-namaz.html

 • Aydınlık Kapıya Doğru

  Bu millet, birkaç asırdan beri kendi bünyesinde akıl almaz zıtlaşmalara, anlaşılmaz kutuplaşmalara düşerek, içten içe kendi kendini çürütmüş ve âdetâ düşmanlarının emellerine hizmet eder hâle gelmiştir. Bir kesim, kendisinin sağmal'ı saydığı...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/4-fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan/253-fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan-aydinlik-kapiya-dogru.html

 • Gel Gönüllerimizle Konuşalım Demiştik

  Gönüller arası iç içe uzayıp giden pek çok gizli yollar vardır. Herkes kendi ufkunda seyahat ederken, bilerek ya da bilmeyerek bir sürü de kesişme ve "örtüşme" noktalarında beraberlik yaşanır ve ne sürpriz hâdiselerle karşılaşılır. İnsan için nisbî...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/18-fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/1626-fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk-gel-gonullerimizle-konusalim-demistik.html

 • Biz Fetret Devri İnsanı mıyız? Fetret Devrinin Hükmü Nedir?

  Fetret devri, peygamberler arasındaki boşluk demektir. Daha çok da, peygamberimizle Hz. İsa arasındaki boşluk kastedilir. Evet, Hz. Mesih'in getirdiği esaslar unutulup, onunla gelen ışık hüzmelerinin Efendimiz'e (sav) kadar ulaşamadığı o dönemdir ki,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/134-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-biz-fetret-devri-insani-miyiz-fetret-devrinin-hukmu-nedir.html

 • Ehl-i Tasavvufun Kıdem Anlayışı İslâm Akidesiyle Telif Edilebilir mi?

  Ehl-i tasavvuf, âlemin kıdemine kâil değildir. Hele bütünü hakkında böyle düşünmek tamamıyla hatalıdır. Mutasavvıflar içinde, âlemin kıdemine değil de, "vahdet-i vücud" hatta biraz daha ileri götürerek "vahdet-i mevcud" faraziyelerine saplananlar...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/159-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-ehl-i-tasavvufun-kidem-anlayisi-islam-akidesiyle-telif-edilebilir-mi.html

 • Mü'minlerin Helâki İftiraktadır!..

  B ir hadis-i şerifte, İnsanlığın İftihar Tablosu'nun, ümmetinin tefrikaya düşmemesi için dua ettiği ama bu duasının kabul görmediği anlatılmaktadır. Habîb-i Ekrem'in bu duasının makbul sayılmayışında nasıl bir mesaj ve ne türlü hikmetler söz konusu...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5894-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-muminlerin-helaki-iftiraktadir...html

 • Medine ve Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)

  Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Mekke'de doğup büyümüş olmasına rağmen, her zaman Medine'yle irtibatı çok güçlü olmuştur. Bilindiği gibi, en başta dedesi Abdülmuttalip Medine'den evlenmiştir. Keza Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem)...

  http://www.irsadekseni.com/component/content/14-fethullah-gulen-fikir-atlasi/1508-fethullah-gulen-fikir-atlasi-medine-ve-efendimiz-(sallallahu-aleyhi-ve-sellem).html

 • Hayâ Hakkında Değişik Yorumlar

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2979-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-haya-hakkinda-degisik-yorumlar.html

 • Sabır ve İrade

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4578-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sabir-ve-irade.html

 • Hoşgörü ve Sevgi Atmosferinin Baltalandığı Günler

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3088-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-hosgoru-ve-sevgi-atmosferinin-baltalandigi-gunler.html

 • Kimsesiz Çocuklar ve Evlât Edinme

  Soru: Son günlerde bir kez daha medyaya yansıyan çocuk yuvalarındaki işkence hadiselerinin önüne geçebilmek ve kimsesiz çocukları topluma kazandırabilmek için neler yapılabilir? Dinimizin bu hususta ortaya koyduğu ölçülere de riayet etmek şartıyla,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/74-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-ikindi-yagmurlari/5851-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-kimsesiz-cocuklar-ve-evlat-edinme.html

 • Takdim

  "Sizden, hayran çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir" (Âl-i İmrân, 3/104) âyeti inanan insanlara bir vazife, bir sorumluluk yüklemektir. Yüklenen bu sorumluluk, tespitini bizzat Cenâb-ı...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/21-fethullah-gulen-irsad-ekseni/1793-fethullah-gulen-irsad-ekseni-takdim.html

 • Mücâhede

  İnsanın teşebbüslerinde ciddî olması, güç ve tâkatını tam olarak ortaya koyması diyebileceğimiz mücâhede; gönül erbabınca, iradenin hakkını vermek, nefis ile savaşmak, onu yenebilme yollarını araştırmak, bedenin istekleriyle dinin emirleri -velev...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/68-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-2/1899-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-mucahede.html

 • Kalıplar Mânâları Taşıyıcı Olmalı

  İnsanın, Rabb'iyle münasebetinde asıl olan mânâdır, özdür, ruhtur. Fakat, onları taşıyan da lafızlardır, şekillerdir, kalıplardır. Bundan dolayı, mutlaka o lafızlara, kalıplara da dikkat edilmelidir. Esas alınan mânâyı, mazmunu o kalıpların taşıması...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5838-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-kaliplar-manalari-tasiyici-olmali.html

 • Ebû Hanife, Ona Muasır Dâhiler ve Fikir Hürriyeti

  Büyük âlimler arasında, saygı ve terbiye gibi hususlar, fikir hürriyetine gölge düşürmüş müdür? Yaş açısından daha küçük olanların meclislerde söz söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir durum şimdi söz konusu olabilir mi?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/26-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz/5360-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz-ebu-hanife-ona-muasir-dahiler-ve-fikir-hurriyeti.html

 • Kehf Sûresindeki Sırlı Kıssalar

  Kehf sûresinde anlatılan kıssalar birbirleriyle irtibatlı mıdır? Bu kıssaların günümüze bakan yönleri nelerdir?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7048-fethullah-gulen-zihin-harmani-kehf-suresindeki-sirli-kissalar.html

 • Varolma

  Fert, muvaffakiyet ve mutluluğunu, içinde yaşadığı toplumun huzur ve güven vericiliğine; toplum da sıhhat ve emniyetini, kendini meydana getiren fertlerin diğergâmlık ve samimiyetine borçludur. Binbir illetle meflûç ve bencil fertlerden sıhhatli bir...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/4-fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan/282-fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan-varolma.html

 • Gönülden Beraberlikler

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2839-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-gonulden-beraberlikler.html

 • İnanan İnsanın Hadiseleri Yorumlayışı

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3279-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-inanan-insanin-hadiseleri-yorumlayisi.html

 • Şeytan ve Vesvese

  Vesvese, gizli sese denir. Bir mastar olan "vesvâs" kelimesinin şeytana isim olması da aynı manayla alakalıdır ki, şeytan "vesvesenin kaynağı" demektir. Ancak örfen meşhur olan manasıyla vesvese, nefsin veya şeytanın kalbe attığı hayırsız, faidesiz,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6800-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-seytan-ve-vesvese.html

 • Dua Zamanı

  Aciz, fakir, muhtaç ve kendine yetmediğinin şuurunda olan kulun, tazarru, tezellül ve alçak gönüllülük içinde, Rahmeti Sonsuz'a yönelip, hâlini O'na arz ederek istediklerini O'ndan istemesinin ayrı bir unvanı sayılan dua, kulun Rabbi'ne karşı iman,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/7-fethullah-gulen-dua-ufku/381-fethullah-gulen-dua-ufku-dua-zamani.html

 • Zamanın Değerini Bilmek

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/5297-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-zamanin-degerini-bilmek.html

 • Dünyada Huzurun Bendi Yıkıldı

  Bugün bütün bir millet olarak hemen hepimiz sürekli telaş ve endişe ile oturup kalkıyor; hafakandan hafakana sürükleniyor; teşebbüslerimizde panikler yaşıyor ve iki adım ötede bilmem ne tür ürperten sürprizlerle karşılaşacağımız korkusuyla tir tir...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/3-fethullah-gulen-beyan/240-fethullah-gulen-beyan-dunyada-huzurun-bendi-yikildi.html

 • Toplumda Kargaşa İsteyenlerin Özellikleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4982-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-toplumda-kargasa-isteyenlerin-ozellikleri.html

 • Cismaniyetle Gönül Arasında Denge

  Gerçek hayat, gönül seviyesinde sürdürülen hayattır. Gönlüyle var olan insan, geçmişi ve geleceği bir vâhidin iki yüzü gibi görerek zamanüstü bir varlık hâline gelir. Böyle bir ruh, ne geçmişin elemleriyle dâğidâr olur, ne de geleceğin korkularıyla....

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/30-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar/6203-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar-cismaniyetle-gonul-arasinda-denge.html

 • İlm-i Ledün

  Türkçe'de kat, huzur, nezd sözcükleriyle karşılamaya çalıştığımız, bir mânâda "ınde" lafzının da müteradifi sayılan "ledün" kelimesi, "ilm-i ledün" şeklinde izafetle kullanılınca; gayb ilmi, esrar ilmi, Allah tarafından insanın gönlüne atılan ilâhî...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/69-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-3/1879-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-ilm-i-ledun.html

 • Öşür ve Arazi Hukuku Üzerine

  http://www.irsadekseni.com/component/content/9-fethullah-gulen-fasildan-fasila-1/638-fethullah-gulen-fasildan-fasila-1-osur-ve-arazi-hukuku-uzerine.html

 • İçtimaî Adalet

  İslâm'ın getirmiş olduğu sosyal/içtimaî adaletin bağlı olduğu esaslar nelerdir?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/33-fethullah-gulen-prizma-1-2-3-4/6445-fethullah-gulen-prizma-ictimai-adalet.html

 • Seferlerde Gece Faktörü

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6645-fethullah-gulen-sonsuz-nur-seferlerde-gece-faktoru.html

 • Dua Zamanı

  Aciz, fakir, muhtaç ve kendine yetmediğinin şuurunda olan kulun, tazarru, tezellül ve alçak gönüllülük içinde, Rahmeti Sonsuz'a yönelip, hâlini O'na arz ederek istediklerini O'ndan istemesinin ayrı bir unvanı sayılan dua, kulun Rabbi'ne karşı iman,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/32-fethullah-gulen-ornekleri-kendinden-bir-hareket/6348-fethullah-gulen-ornekleri-kendinden-bir-hareket-dua-zamani.html

Neticeler 1 - 100 / 223

İnancın Gölgesinde'de Tebliğ

Fethullah Gülen: İnancın Gölgesinde-2: Ülfet ve Metafizik Gerilim
İnsanları kusurlarından dolayı mahkum etmek doğru değildir. Bizim, bütün münasebetlerimiz müsamaha ve hoşgörü yörüngeli ...

Ülfet ve Metafizik Gerilim

Fethullah Gülen: İnancın Gölgesinde-2: İrşad Faaliyetine Zarar Getirebilecek Hususlar
Bizim için esas olan Allah'a bir insan kazandırma, insanların küfr-ü mutlakını kırarak onlara âhiret duygusunu aşılama olmalıdır.

İrşad Faaliyetine Zarar Verecek Hususlar

Bize Düşen Anlatmak

Günah Kimin?

Fethullah Gülen: Zihin Harmanı: Bize Düşen Anlatmak

Allah bizi insanların hidayetine vesile kıldığından, bizim ihmalimizle onların Cehennem'e gidişlerinde suç bizim ise, onların bunda suçu nedir? Yok eğer günah onlarınsa, ahirette bizim yakamızı niçin tutsunlar ve biz neden onların hâline ağlayıp sızlayalım?

Okuyun

Safvet ve Samimiyet

Sadece Allah rızası

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Safvet ve Samimiyet

Tebliğ adamı, mutlaka 'hâli muhafaza' etmelidir. Bununla; millet ve insanlık yolunda hizmet ederken kişinin hangi makam, mevki ve seviyede bulunursa bulunsun ilk günkü halini muhafa etme manasını kastediyoruz. Zaten tevazu ...

Okuyun

Israrlı Olmak

Hemen vazgeçmemek

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Israrlı Olmak

Israr, rıza-yı İlâhî'nin celbine vesiledir. Aynı zamanda o, tebliğ adamının samimiyet nişanı ve anlatılanların da vicdanlarda makes bulmasının sırrıdır. Israr, anlatılan meselelerin, azametine uygun bir hassasiyetle ele alınmasının en açık emaresidir.

Okuyun

Basiretli Olma

Önceden görerek yapmak

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Basiretli Olma

Tebliğ ve irşâd adamı, fıtrat kanunlarıyla kat'iyen çatışmamalı; tebliğ ve irşâdında hep basireti esas almalıdır. Zira fıtrat, tekvinî âyetlerle tespit edilmiştir. Öyleyse insanlara sunulacak teklifler, tespit edilen bu kanunlar nazar-ı itibara alınarak ...

Okuyun

Şefkat

Şefkat kahramanı olmak

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Şefkat

Tebliğ insanı, her şeyden evvel bir şefkat kahramanı olmalıdır. O, kaba kuvvet kullanarak hakkı kabul ettirme gibi bir yanlış yola tevessül etmemelidir. Zaten Allah (celle celâluhu)'a îmanın kalbte oturaklaşması da böyle bir yolla asla mümkün ...

Okuyun