Büyüklük
image
İrşad Ekseni

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vaazlarından derlenerek neşr edilen İrşad Ekseni isimli kitapta 3 ana başlıkta tebliğin analizi, tebliğde usûl ve prensipler ve tebliğ insanın ruh portresi ele alınıyor. Bu bölümde toplam 32 başlık bulunmakta.

Tebliğ

 

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Tebliğ Varlık Gayemizdir

Varlık Gayemiz

'Emr-i bi'l-maruf, nehy-i ani'l-münker' yolunda atılan her adım, adım sahibi için nübüvvete veraset sevabı kazandırır. Çünkü bu vazife, esas itibarıyla peygamberlerin vazifesidir. Bu yola adımını atan her insan, böyle bir vazifenin altına girmiş ya da İlahî bir ...

Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Tebliğe Duyulan İhtiyaç ve Kazandırdıkları

Duyulan İhtiyaç

Vazifede sınır yoktur. Bilhassa muhabbet fedaisi olmaya azmetmişler için... Muhabbet fedaisi, kendini, Cenâb-ı Hakk'ı insanlara sevdirmeye adamış kahramandır. Onun bütün derdi, insanların Rablerini sevmelerini temin etmek ve onlara ebedî ...

Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Tebliğ En Kıymetli Hediyedir

En Kıymetli Hediye

Tebliğ vazifesine, hediyeleşme bağlamında bir teşbihle yaklaşacak olursak, şunlar söylenebilir: Sizler yakınlarınıza, bayramlarda veya düğünlerde hediyeler götürürsünüz. Götürmeden evvel de, götüreceğiniz hediyenin isabetli olması için ...

Okuyun

Tebliğde Usûl

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Meşrû Yolların KullanılmasıMeşrû Yolların Kullanılması

Tebliğ adamı, tebliğ yaparken kullandığı bütün yolların meşru olmasına son ‎derece dikkat etmelidir. Meşru bir hedefe ancak meşru yollarla gidilir. Gayr-i ‎meşru vasıta ve vesileler kullanılarak meşru bir hedefe varılamaz. Bizim hedefimiz ‎haktır.
Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Ücret ve Ücret TalebiÜcret ve Ücret Talebi

Tebliğ insanı, yaptığı bu kudsî vazife karşılığında hiçbir ücret talep etmemelidir. Bu ücret, ister maddî ister manevî ve ruhî olsun, mutlak surette ihlâs ve samimiyete gölge düşürür.
Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Muhatabın Tanınması ve AnlayışMuhatabın Tanınması ve Anlayış

Tebliğ insanı, muhatabının durumunu yakından takip etmeli ve onun hatalarına karşı anlayışlı davranmalıdır. Mü'mine karşı gösterilecek anlayış, mürüvvet; küfür ve ilhad ehline karşı gösterilecek anlayış ise, basiret, kiyaset ve dirayet şeklinde olmalıdır.
Okuyun

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni

Aşağıdaki neticeler bulundu.

 • Tevazu

  Tevâzu; yüzü yerde olma ve alçakgönüllülük mânâlarına gelir ki, tekebbürün zıddıdır. Onu; insanın Hak karşısında gerçek yerinin şuurunda olup, ona göre davranması ve halk arasındaki durumunu da bu anlayış zâviyesinden değerlendirip, kendini...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-1/1942-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-tevazu.html

 • Hayâ

  Çekingenlik ve utanma da demek olan hayâ; sofîye ıstılahında, Allah korkusu, Allah mehâfeti ve Allah mehâbetiyle O'nun istemediği şeylerden çekinmek mânâsına gelir. Böyle bir hissin, insan tabiatında bulunan hayâ duygusuna dayanması, o şahsı, edep ve...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/23-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-1/1867-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-haya.html

 • Meleklerin Misyonları

  Eşyayı ve hâdiseleri bizzat kendi kanunları içinde izah imkansızdır. Kanunlar, Cenab-ı Hak ile irtibatlandırıldıkları zaman izaha kavuşmuş olacaklardır. Eşyada, Cenâb-ı Hakk'ın yardımcısız, ortaksız, tam tasarrufa sahip rububiyeti sözkonusudur....

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6779-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-meleklerin-misyonlari.html

 • Dünya ve Biz

  http://www.irsadekseni.com/component/content/11-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3/1124-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3-dunya-ve-biz.html

 • Yaratıcının Halifesi Olan İnsan

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/5211-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-yaraticinin-halifesi-olan-insan.html

 • Erkân-ı Harp Peygamberi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6588-fethullah-gulen-sonsuz-nur-erkan-i-harp-peygamberi.html

 • İnsanın Sabırsızlığı

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3432-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-insanin-sabirsizligi.html

 • Başkanlık Kimin Hakkı?

  Soru: Tasavvufla alâkalı kitaplarda, insanı en çok tesir altına alan kötü huylardan birinin riyâset tutkusu olduğu ifade ediliyor. Bu tehlikeli istek belli seviyedeki idarecilerle mi alâkalıdır yoksa herkes için mi söz konusudur? İdarî bir vazife ile...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/75-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-dirilis-cagrisi/5658-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-baskanlik-kimin-hakki.html

 • İçtimaî Yapının Temel Dinamikleri

  1. İçtimaî Yapı Akide ve Amel Üzerine Temellendirilmiştir

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/8-fethullah-gulen-web-sitesi-irtibat/402-fethullah-gulen-web-sitesi-irtibat-ictimai-yapinin-temel-dinamikleri.html

 • Mücadele Ruhu

  Her türlü muvaffâkiyetin ilk şartı îman ve mücadele gücüdür. Gönlünü inançla donatıp, dimağını yüksek düşüncelerin meşcereliği hâline getiren kimseler, hayatın her dönemecinde ayrı bir huzur, ayrı bir hazza ererek kendilerini âdeta cennet bahçelerinde...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/42-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru/6929-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru-mucadele-ruhu.html

 • Yüzleşme

  Soru: Herkesin kendi nefsini karşısındaki bir kanepeye oturtup, sonra da insaflı, hâzık ve rasyonel bir hekimin hastasını muayene etmesi gibi onu sorgulaması gerektiğinden bahsediliyor. Nefsi sorgularken insaflı, hâzık ve rasyonel olmayı nasıl...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/74-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-ikindi-yagmurlari/6035-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-yuzlesme.html

 • Sığ Görünen Deryalar

  Bir hadis-i şerifte, Hak katında mahbub kulların özellikleri sayılırken, onların gizli enginliklere sahip oldukları da nazara veriliyor. Sohbetlerde de çoğu zaman sığ görünüp derin olmak gerektiği üzerinde duruluyor. Gizli enginliklere sahip olma ama...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/76-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-olumsuzluk-iksiri/5981-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-sig-gorunen-deryalar.html

 • Gönül Darlığı

  İnsan bazen öyle gönül darlığına düşüyor ki, adeta boğulacakmış gibi oluyor ve ruh dünyasının bütün bütün karardığını zannediyor. Böyle bir halden kurtulmanın ve kalbdeki düğümü çözmenin çaresi nedir?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5749-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-gonul-darligi.html

 • Yöneten-Yönetilen Münasebetleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/8-fethullah-gulen-web-sitesi-irtibat/412-fethullah-gulen-web-sitesi-irtibat-yoneten-yonetilen-munasebetleri.html

 • Ravzâ

  Ravzâ, bize dünyâda bulunmanın rûhunu duyuran biricik binâdır. Bu mübârek binâ ile münasebet ve kalbî alâkalarımız, bizde öyle kudsî heyecanlar hasıl eder ki; onu düşünüp, onun hakkında bir şeyler söylerken, sanki iffetiyle tanıdığımız bir nâmus...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/44-fethullah-gulen-zamanin-altin-dilimi/7017-fethullah-gulen-zamanin-altin-dilimi-ravza.html

 • Ubûdiyet ve Kulluğu İle Efendimiz

  Hele ibadeti, hele ibadeti! O'nun ibadetine bakan insan, sanki O, hayatında başka hiçbir iş yapmamış da, hep ibadet etmiş zannederdi. Evet O, kulluğunda bu kadar derindi. Zaten, bütün güzelliklerde de O, öyle değil miydi? Hangi sahada, O'na kim...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6658-fethullah-gulen-sonsuz-nur-ubudiyet-ve-kullugu-ile-efendimiz.html

 • Üstünlük Tutkusu ve Cemaat Enaniyeti

  Soru: Himmet ve gayrete mani büyük bir tehlike olduğu vurgulanan "meylü't-tefevvuk" ne demektir? Bu tehlikeye karşı korunabilmek için nelere dikkat etmek gerekmektedir? Bildiğiniz gibi "meyil"; yönelme, istek ve arzu manalarına gelmektedir. "Tefevvuk"...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/6021-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-ustunluk-tutkusu-ve-cemaat-enaniyeti.html

 • Sofilere Göre Âlem-i Misal

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4723-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sofilere-gore-alem-i-misal.html

 • Ne Dendi ve Neredeyiz?

  Bir bahar gibi başlar her şey; güzel tasavvurlar, tatlı düşünceler ve zümrütten hayâllerle... Her güzel başlangıç, neticeye ermenin ilk şartı ve ilk sebebi olması itibariyle de zevkli ve ümit vericidir. Ancak nice güzel başlangıçlar vardır ki 'Baharı...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/42-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru/6933-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru-ne-dendi-ve-neredeyiz.html

 • Fazilet

  Ebetlere kadar devam edecek olan ruhun için hep yeni yeni şerefler, mansıplar ara! Kazandığın şerefleri kaybetmemek için de hep tetikte ol!

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/30-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar/6222-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar-fazilet.html

 • Zamanın Değerlendirilmesi

  http://www.irsadekseni.com/component/content/11-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3/1250-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3-zamanin-degerlendirilmesi.html

 • Efendimizin (sav) ve Sahabenin Beşer Olma Özellikleri

  Efendimiz ve sahabenin hata yapması ile ilgili olarak günümüzde ortaya atılan sözde düşünceler hakkında neler söylenebilir?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/33-fethullah-gulen-prizma-1-2-3-4/6418-fethullah-gulen-prizma-efendimizin-(sav)-ve-sahabenin-beser-olma-ozellikleri.html

 • Başarısızlığın Neticesi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2164-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-basarisizligin-neticesi.html

 • İlim ve Bilim

  İslâm'ın ilme bakış açısıyla, modern ilmin bakış açısı arasındaki farklar nelerdir? Kur'ân'da geçen 'ilim'den ne anlamalıyız?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/33-fethullah-gulen-prizma-1-2-3-4/6451-fethullah-gulen-prizma-ilim-ve-bilim.html

 • Kur'ân-ı Kerim'in Allah Kelâmı Olduğunun ve Efendimiz'in Risaletine En Büyük Şahit Olduğunun Delilleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-inancin-golgesinde-serisi/1717-fethullah-gulen-inancin-golgesinde-kuran-i-kerimin-allah-kelami-oldugunun-ve-efendimizin-risaletine-en-buyuk-sahit-oldugunun-delilleri.html

 • İyi-Daha İyi

  Hayat, ilâhî bir nimettir; ondan daha büyük nimet de, borçtan âzâde yaşamaktır.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/30-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar/6267-fethullah-gulen-olcu-veya-yoldaki-isiklar-iyi-daha-iyi.html

 • Önsöz

  "Varlığın Metafizik Boyutu" isimli şaheseri mütalaa ederken öğrencilik yıllarımda materyalist arkadaşlarımın ve öğretmenliğim sırasında öğrencilerimden bazılarının çekine çekine, bazılarının da çok küstahça sordukları soruları hatırladım. Şöyle...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6783-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-onsoz.html

 • Safâ'nın Bölümleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4591-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-safa’nin-bolumleri.html

 • Vahiy Buudlu Nuranî Firasetin Sahibi

  Bir liderin, cemaati ve arkasındaki insanlar tarafından her yönüyle hüsnü kabul görmesi ve onun güvenilir, itimat edilir bir insan hâline gelmesi; ferdî, ailevî, içtimaî, iktisadî, siyasî, o topluma ait bütün problemleri çözmesine bağlıdır. Bir lider,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6662-fethullah-gulen-sonsuz-nur-vahiy-buudlu-nurani-firasetin-sahibi.html

 • Lütuflar Ufkunda İnsan

  Hayatın her lahzası yeni yeni hazineler elde edebilmek için bir kısım fırsatlardan ibarettir. Bu fırsatları değerlendirerek aydınlıkta yaşamak veya onları fevt ederek karanlıkta kalmak insanoğlunu şereflendirme noktasında ona bırakılmıştır.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/42-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru/6925-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru-lutuflar-ufkunda-insan.html

 • İnsan Hakları Kavramının Aldatıcılığı

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3324-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-insan-haklari-kavraminin-aldaticiligi.html

 • Fedakârlık ve Adanmış Ruhlar

  Soru: Maddî ve manevî füyûzât hisleri ne demektir? Bu füyûzât hislerinden fedakârlığın ehemmiyeti nedir? Cevap: Füyûzât, çoğalma, taşma, bolluk ve bereket mânâlarına gelen "feyiz" kelimesinin cem'idir (çoğuludur). Feyiz, dünyada, kalbî-ruhî hayatın...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/73-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-umit-burcu/5739-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-fedakarlik-ve-adanmis-ruhlar.html

 • İnsanın Kur'ân'la İmtihanı

  "Kur'ân-ı Kerim'i kalbleriniz onun üzerinde birleştiği müddetçe okuyun! Onun hakkında ihtilafa düştüğünüzde hemen kalkın." hadis-i şerifini nasıl anlamalıyız?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/43-yol-mulahazalari/6963-yol-mulahazalari-insanin-kuranla-imtihani.html

 • Sırat-ı Müstakîm

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/8-fethullah-gulen-web-sitesi-irtibat/405-fethullah-gulen-web-sitesi-irtibat-sirat-i-mustakim.html

 • Hayatın Değerinin Bilinmesi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2999-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-hayatin-degerinin-bilinmesi.html

 • Sabır ve Neticesi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4579-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sabir-ve-neticesi.html

 • Halvet ve Uzlet

  Yalnızlık ve tek başına yaşama mânâlarına gelen halvet ve uzlet, bir anlamda, herhangi bir rehber ve mürşidin nezâretinde inzivâya çekilip vaktini ibâdetle geçirmekten ibarettir. Diğer bir tefsire göre ise o, kalbi bâtıl itikadlardan, karanlık...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/23-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-1/1865-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-halvet-ve-uzlet.html

 • Cinlerin Sultasından Korunma Yolları

  Cin ve şeytanların sultasından korunmanın tek çaresi, manevî donanım ve iç-dış bütünlüğüne ermektir. Böyle bir donanımı gerçekleştiremeyen ve böyle bir bütünlüğe eremeyenlerin bir yanları mutlaka şeytanların hakimiyeti altındadır ve o insan eksiktir....

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6733-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-cinlerin-sultasindan-korunma-yollari.html

 • Japonya

  http://www.irsadekseni.com/component/content/10-fethullah-gulen-fasildan-fasila-2/895-fethullah-gulen-fasildan-fasila-2-japonya.html

 • Cin Nedir? Nasıl Çağrılır? Tedavide ve Kayıp Bulmakta Kullanılabilir mi? Cincilik Yapan Hocaların İslâm'da Yeri Nedir? Mahzuru Var mıdır? Uğraşan İlim Adamları Var mıdır?

  Cin, "cenne" kökünden gelen bir kelimedir. "Cennet" ve "cinnet" de aynı kökten gelir. "Mecnun" kelimesi ise, ism-i mef'uldür ve cine tutulmuş gibi bir mânâya gelmektedir. Biz ona, delirmiş deriz. Cinin lügat mânâsına gelince, "mestur" demektir. Cin...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-buhranlar-anaforunda-insan/148-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-cin-nedir-nasil-cagrilir-tedavide-ve-kayip-bulmakta-kullanilabilir-mi-cincilik-yapan-hocalarin-islamda-yeri-nedir-mahzuru-var-midir-ugrasan-ilim-adamlari-var-midir.html

 • Peygamberimiz'in Mucizeleri O'nun Nübüvvetinin ve Risaletinin Şahitleridir

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-inancin-golgesinde-serisi/1738-fethullah-gulen-inancin-golgesinde-peygamberimizin-mucizeleri-onun-nubuvvetinin-ve-risaletinin-sahitleridir.html

 • Önsöz

  H z. Muhammed Mustafa'nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) mümtaz ve muallâ şahsiyetinin anlatılması, anlatılmaktan da öte O'nun beşeriyetin kurtuluşu için bir çare, insanlığın onulmaz dertleri için bir iksir olarak takdim edilmesi ve hayat-ı...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6626-fethullah-gulen-sonsuz-nur-onsoz.html

 • Kâbe ve Diğer Kudsî Mekânlar

  Mekke-i Mükerreme, İslâm davasına beşiklik etmesi hasebiyle aradan asırlar geçmesine rağmen hâlâ kalblerin kendisi için attığı bir yerdir. Onun gibi yine diriliş hareketlerinde önemli fonksiyonlar eda etmeye namzet mekânlar için de benzer bir durum...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/43-yol-mulahazalari/6965-yol-mulahazalari-kabe-ve-diger-kudsi-mekanlar.html

 • Hammadûn Ümmeti

  Ümmet-i Muhammed'in bir isminin de "Hammadûn ümmeti" olduğu ifade ediliyor. Burada şükrün değil de hamdin kullanılmasının hikmetini ve "hammadûn" kelimesinden kastedilen mânâ nedir?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5762-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-hammadun-ummeti.html

 • Millî Düşüncenin Gurbet Yılları

  Bugüne gelinceye kadar millî mefkûre ve târihî değerlerin bu kadar garip kaldığını hatırlamak mümkün değildir. Müntesiplerinin cehalet ve iradesizliği, hasımlarının azim ve cüreti karşısında gurbetlerin en acısına marûz bırakılan koskoca bir târihî...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/42-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru/6927-fethullah-gulen-yitirilmis-cennete-dogru-milli-dusuncenin-gurbet-yillari.html

 • Halvetin Riyâzat Boyutu

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2961-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-halvetin-riyazat-boyutu.html

 • Ruh Geleceği Görebilir mi?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-inancin-golgesinde-serisi/1743-fethullah-gulen-inancin-golgesinde-ruh-gelecegi-gorebilir-mi.html

 • Sosyal Hareketler ve Tabii Süreçler

  Bütün bir toplumu ve belki de gelişme seyrine paralel olarak bütün insanlığı kucaklayan, onlara hizmet götüren hareketlerde birbirini izleyen, izlemesi gereken tabii süreçler vardır. Bu tabii süreçlerin başında hiç şüphesiz iman, ardından icmalî ve...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/72-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-gurbet-ufuklari/5988-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-sosyal-hareketler-ve-tabii-surecler.html

 • Cihad ve Hayatı Hakir Görme İlişkisi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/19-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad/1672-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad-cihad-ve-hayati-hakir-gorme-iliskisi.html

 • Efendimiz'in Ümmîliği Meselesi

  Efendimiz'in ümmîliği (okuyup yazmamaları) bütün hayatları müddetince midir? Yoksa اِقْرَأْ "Oku!" âyetinin sırrı ile perdeler kalkarak, kâinatta kimsenin okuyamayacağı sırları okuyan Efendimiz, halkın anladığı mânâda okur yazar olmuşlar mıdır?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7039-fethullah-gulen-zihin-harmani-efendimizin-ummiligi-meselesi.html

 • Kıvam ve Kardeşlik

  Cenâb-ı Hakk'a şükürler olsun ki, insanımız hem yurt içinde hem yurt dışında pek çok hayırlı işe vesile olmaktadır. Fakat kimi zaman fertler arasındaki beklenmedik bazı tavır ve davranışlar kardeşlik duygusunu yaralıyor ve hüsnüzanların sönmesine...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/72-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-gurbet-ufuklari/5854-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-kivam-ve-kardeslik.html

 • Toplumda Kargaşa İsteyenlerin Özellikleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4982-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-toplumda-kargasa-isteyenlerin-ozellikleri.html

 • Ferit Kam

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2664-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ferit-kam.html

 • Cinler, Gelecekte Çalıştırılabilir mi?

  Kur'ân'da, Süleyman Aleyhisselâm'ın kuşlardan ve cinlerden ordularının olduğu, cinlerin kaleler, havuzlar ve kazanlar yaptıkları, içlerinde bina ustalarının ve denizlere dalan dalgıçların bulunduğu, ayrıca birkaç bin kilometre uzaktan Belkıs'ın...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-inancin-golgesinde-serisi/1695-fethullah-gulen-inancin-golgesinde-cinler-gelecekte-calistirilabilir-mi.html

 • Önsezi (Hiss-i Kable'l-Vukû)

  Bilindiği gibi asrımıza gelinceye kadar, madde ötesi varlıklar hakkında ilmî seviyedeki araştırmalar bugünkü buudlarıyla henüz gerçekleştirilmemişti. Bununla beraber ilmî bir kariyer ifade etmese de, insanoğlu madde ötesi âlemlerle yakından alakadar...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/38-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu/6782-fethullah-gulen-varligin-metafizik-boyutu-onsezi-(hiss-i-kablel-vuku).html

 • Öyle Bir Sultana Vezir Ol ki...!

  http://www.irsadekseni.com/component/content/10-fethullah-gulen-fasildan-fasila-2/980-fethullah-gulen-fasildan-fasila-2-oyle-bir-sultana-vezir-ol-ki....html

 • A'lâ-yı İlliyyîn-i İnsaniyet

  Ahlâkî sukût, en korkunç bir musibettir. Bu sebeple, Kur'ân'ın ahlâk prensiplerinin, bugünün bunalmış insanlarına karşı en önemli bir şifa kaynağı olduğunu düşünüyoruz.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/6-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara/322-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara-ala-yi-illiyyin-i-insaniyet.html

 • Acı Gerçekler ve Ümit Dünyamız

  Şimdiye kadar dünyanın değişik yerlerinde, farklı felsefe, farklı hareket ve farklı akımlarla temsil edilen, birbirinden çok ayrı hürriyet, kardeşlik ve eşitlik düşüncesinin gerçekleştirilmek istendiğine şahit olduk.. konuyla alâkalı çeşitli...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/41-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler/6871-fethullah-gulen-yeseren-dusunceler-aci-gercekler-ve-umit-dunyamiz.html

 • Dünyada Nelerle İmtihan Olmaktayız?

  Dünyada Nelerle İmtihan Olmaktayız? Birlik ve Beraberliğin Bozulmasıyla İmtihan Olunur mu? Sâhabî Birbiriyle İmtihan Olmuş mudur?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-isigin-gorundugu-ufuk/153-fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler-dunyada-nelerle-imtihan-olmaktayiz.html

 • Kur'an'ın Gurbeti ve Fikir İşçileri

  Soru: "Geleceğin fikir işçilerinin vazifelerinden birisi de, Kur'an'ın gurbetine son vermektir" diyorsunuz. Bu gurbetin, bir vuslat ve kurbete dönüşmesi için neler tavsiye edersiniz? Cevap: "Fikir işçileri" derken, milletin gizli-açık bütün...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/73-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-umit-burcu/5869-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-kuranin-gurbeti-ve-fikir-iscileri.html

 • Hz. Ömer

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/19-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad/1684-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad-hz-omer.html

 • İdeal Dâvâ Adamı

  İdeal bir fikir ve dâvâ adamı nasıl olmalıdır? Fikir ve dâvâ adamlarının özellikleri nelerdir? Asrımızda dâvâ adamı var mıdır?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7045-fethullah-gulen-zihin-harmani-ideal-dava-adami.html

 • Bir Uzun Seyahati Noktalarken

  İ nsan, güzergâhı melekût âlemi, gözü ceberût ufkunda, hedefinde lâhût zirveleri, mülk diyarının üveyki, engin donanımlı, ekstra iltifatlara açık müstesna bir varlıktır. O, ruhlar âleminden ayrılarak gelir, melekût âleminin kesîf bir aynası sayılan,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/70-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-4/7077-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-serisi-bir-uzun-seyahati-noktalarken.html

 • Sıkıntı ve Kaoslu Günler Geçicidir

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4698-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-sikinti-ve-kaoslu-gunler-gecicidir.html

 • Ravza'da Yaşanan Duygular

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4507-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ravza’da-yasanan-duygular.html

 • Vesveseden Kurtulmanın Pratik Ön Çareleri

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-inancin-golgesinde-serisi/1768-fethullah-gulen-inancin-golgesinde-vesveseden-kurtulmanin-pratik-on-careleri.html

 • Zühd

  Dünyevî hazları terk edip, cismânî meyillere karşı koyma mânâlarına gelen zühd; sofîlerce daha çok, dünya lezzetlerine karşı alâkasız kalıp, ömür boyu âdeta bir perhiz hayatı yaşamak, davranışlarında "takvâ"yı esas tutarak, dünyanın, kendine ve...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-cag-ve-nesil-serisi/23-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-1/1967-fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri-zuhd.html

 • Mesihiyet Ruhu

  http://www.irsadekseni.com/component/content/11-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3/1190-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3-mesihiyet-ruhu.html

 • Kitabet Açısından Kaza ve Kader

  İlim açısından, gelecekte olacakların geçmişte tayin ve takdir edilmesi ve bunların vakti gelince ortaya çıkması kaza ve kadere ait İlâhî bir tesbit, eşya ve hâdiselerin vukuu anında yazılmış olması da insanın muhasebe-i a'mâliyle alâkalı bir...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-yaradilis-kader-ve-olum/22-fethullah-gulen-kader/1827-fethullah-gulen-kader-kitabet-acisindan-kaza-ve-kader.html

 • Hendek

  Daha önce sürgün edilen Nadîroğulları, Hayber'e yerleşmiş ve Hayberlileri sürekli Allah Resûlü'ne karşı kışkırtıyorlardı. İleri gelenlerinden bazılarını Kureyş'e, bazılarını da Gatafan kabilesine gönderdiler. Her iki taraf da, zaten Müslümanları yok...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6602-fethullah-gulen-sonsuz-nur-hendek.html

 • Yeni Yıllara Doğru

  Günler gelip bahara dayandığında, binbir ışığa gebe yaşlı dünyâ son kez hamlini vaz'etmek için sancıyla kıvrım kıvrım, fakat aynı zamanda neşeliydi. Ufukta yeni bir günün emâreleri tülleniyor, şafaklar ümitlere inci diziyor ve yıllardan beri ışığa...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/16-fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken/1607-fethullah-gulen-gunler-bahari-soluklarken-yeni-yillara-dogru.html

 • Allah'ın Hoşnutluğunu Kazanmanın Yolları

  Cenâb-ı Hakk'ın, rızasına vesile kıldığı hususların başında O'nun emirleri dairesinde hareket etmek ve yasakladığı şeylerden uzak durmak gelmektedir. Şayet, Allah Teâlâ sevmesini ve hoşnut olmasını her şeyden önce farzları yerine getirmeye ve...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2058-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-allahin-hosnutlugunu-kazanmanin-yollari.html

 • Ekonomi Anlayışımızın Temel Esasları

  İ slâm ekonomisinin temel esaslarının başında hâkimiyet mevzuu gelir. Başkalarına göre kim ve ne olursa olsun, bize göre mutlak hâkim, Allah’tır (celle celâluhu).

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/8-fethullah-gulen-web-sitesi-irtibat/395-fethullah-gulen-web-sitesi-irtibat-ekonomi-anlayisimizin-temel-esaslari.html

 • Yeni Ümit'in Mütevazi İkliminde

  Ömrünün kısalığından şikâyet eden insanların sayısı hiç de az değildir. Ama acaba, bu şikâyetçiler, o kısa ömürlerini olsun tam değerlendirip yaşayabiliyorlar mı? Oysa ki önemli olan ömrün uzunluğu kısalığı değil, önemli olan mevcudun değerlendirilip...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-asrin-getirdigi-tereddutler/44-fethullah-gulen-zamanin-altin-dilimi/7023-fethullah-gulen-zamanin-altin-dilimi-yeni-umitin-mutevazi-ikliminde.html

 • Peygamberler Dışında İsmet

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6630-fethullah-gulen-sonsuz-nur-peygamberler-disinda-ismet.html

 • Cihad İç ve Dış Huzurun Garantisidir

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/19-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad/1667-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad-cihad-ic-ve-dis-huzurun-garantisidir.html

 • Ufkumu Tutan Tek Şey, Biricik Sevdam...

  İnsan, Cenâbı Allah'a her zaman muhtaçtır. O'nun nimetlerine muhtaç olmasından daha çok inâyet (yardım, ihsan) ve riayetine (koruyup gözetmesine) muhtaçtır. Hava, su ve yiyecek gibi şeylere muhtaç olan insanoğlunun bu maddî nimetlerden daha fazla kalb...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/6016-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-ufkumu-tutan-tek-sey-biricik-sevdam....html

 • Kayıp Eşyalar Karşısında Tavrım

  http://www.irsadekseni.com/component/content/11-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3/1172-fethullah-gulen-fasildan-fasila-3-kayip-esyalar-karsisinda-tavrim.html

 • İlâhî İnayet ve Devamı

  Cenâb-ı Hak, inayetiyle içte ve dışta insanımıza pek çok hizmet imkânı bahşetti. Milletimize hizmette bu ilâhî inayet ve bereketin kesilmemesi için neler tavsiye edersiniz?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/33-fethullah-gulen-prizma-1-2-3-4/6448-fethullah-gulen-prizma-ilahi-inayet-ve-devami.html

 • Büyük ve Küçük Cihad İlişkisi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2303-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-buyuk-ve-kucuk-cihad-iliskisi.html

 • Geleceği Kuracak İnançlı İnsanlar

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2746-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-gelecegi-kuracak-inancli-insanlar.html

 • Seferlerde Gece Faktörü

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6645-fethullah-gulen-sonsuz-nur-seferlerde-gece-faktoru.html

 • Dünyada Huzurun Bendi Yıkıldı

  Bugün bütün bir millet olarak hemen hepimiz sürekli telaş ve endişe ile oturup kalkıyor; hafakandan hafakana sürükleniyor; teşebbüslerimizde panikler yaşıyor ve iki adım ötede bilmem ne tür ürperten sürprizlerle karşılaşacağımız korkusuyla tir tir...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/3-fethullah-gulen-beyan/240-fethullah-gulen-beyan-dunyada-huzurun-bendi-yikildi.html

 • Süreklilik

  Amelî hayatımızda önemli olan her işi Allah görüyor gibi ve hiç ara vermeden kusursuz ve arızasız yapmadır. İman işin nazarî yanıdır ve nazarî iman insanı bir yere kadar götürür. Bir insan kırk sabah namazını cemaatle kılarsa Allahın onun kalbinde bir...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/71-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-sohbet-i-canan/5993-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-sureklilik.html

 • Cihad Yıkılışları Önlemenin Çaresidir

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/19-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad/1674-fethullah-gulen-ila-yi-kelimetullah-veya-cihad-cihad-yikilislari-onlemenin-caresidir.html

 • İki Emniyet ve İki Korku

  Hadiste لاَ أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَ أَمْنَيْنِ "Ben kuluma iki emniyeti birden vermem, iki korkuyu da birden vermem." buyruluyor. Hâlbuki biz gayet rahat ve lüks bir hayat yaşıyoruz?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/45-fethullah-gulen-zihin-harmani/7046-fethullah-gulen-zihin-harmani-iki-emniyet-ve-iki-korku.html

 • Mekânın Velûdiyeti

  Aslîyet planında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî'nin apayrı bir velûdiyet ve berekete sahip oldukları ifade ediliyor. Günümüzde de zılliyet planında bazı mekânların emsallerine göre ayrı bir bereket ve doğurganlığa sahip oldukları söylenebilir mi?...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5886-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-mekanin-veludiyeti.html

 • İlm-i Ledün Allah'ın Hususi Bir İhsanıdır

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3218-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-ilm-i-ledun-allah’in-hususi-bir-ihsanidir.html

 • Filibeli Ahmed Hilmi

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2677-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-filibeli-ahmed-hilmi.html

 • Kış Geceleri

  Kış gecelerinde oturmuş düşünüyorum, Ard arda inanç ve ümit, çehreler hep abus; Kış gecelerinde terliyor ve üşüyorum, Hülyâlarım sallanıyor, rüyâlarsa kâbus... Bülbüllerde sessizlik, çiçeklerde bekleyiş, Sevinç-hüzün iç içe; gönlümün itiyâdı; Ekseriya...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-mizrap/52-fethullah-gulen-kirik-mizrap-hicran/5523-fethullah-gulenin-kirik-mizrap-kis-geceleri.html

 • Keramet

  http://www.irsadekseni.com/component/content/12-fethullah-gulen-fasildan-fasila-4/1318-fethullah-gulen-fasildan-fasila-4-keramet.html

 • Mehmet Erdoğan'ın Çekirdekten Çınara İçin Yazdığı Tahlil Yazısı

  Çekirdekten Çınar'a bir el kitabı. Anne ve babaların her zaman ellerinde bir ışıklı meşale gibi tutacakları bir kitap. Ne zaman zorda kalsalar onun yapraklarının arasından sızan ışıkla yollarını bulacakları bir kitap.

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/6-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara/358-fethullah-gulen-cekirdekten-cinara-mehmet-erdoganin-cekirdekten-cinara-icin-yazdigi-tahlil-yazisi.html

 • Hizmetlerde Profesyonellik Şart

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3079-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-hizmetlerde-profesyonellik-sart.html

 • Hudeybiye

  Bir kere daha hatırlatalım: Allah Resûlü, nazarı nereye ulaştı ise kademi oraya basan, misli görülmemiş bir liderdi. Düşüncelerini pratiğe dökmede O'nun eşi ve menendi yoktu. Mevzu ile alâkalı dünya kadar hâdise sıralamak mümkündür. Ancak biz, sadece...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kalbin-zumrut-tepeleri/35-fethullah-gulen-sonsuz-nur/6605-fethullah-gulen-sonsuz-nur-hudeybiye.html

 • İnanan İnsanın Hadiseleri Yorumlayışı

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/3279-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-inanan-insanin-hadiseleri-yorumlayisi.html

 • Gönülden Beraberlikler

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/2839-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-gonulden-beraberlikler.html

 • Kalıplar Mânâları Taşıyıcı Olmalı

  İnsanın, Rabb'iyle münasebetinde asıl olan mânâdır, özdür, ruhtur. Fakat, onları taşıyan da lafızlardır, şekillerdir, kalıplardır. Bundan dolayı, mutlaka o lafızlara, kalıplara da dikkat edilmelidir. Esas alınan mânâyı, mazmunu o kalıpların taşıması...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/28-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi/5838-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-kaliplar-manalari-tasiyici-olmali.html

 • Ebû Hanife, Ona Muasır Dâhiler ve Fikir Hürriyeti

  Büyük âlimler arasında, saygı ve terbiye gibi hususlar, fikir hürriyetine gölge düşürmüş müdür? Yaş açısından daha küçük olanların meclislerde söz söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir durum şimdi söz konusu olabilir mi?

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/26-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz/5360-fethullah-gulen-kendi-iklimimiz-ebu-hanife-ona-muasir-dahiler-ve-fikir-hurriyeti.html

 • Tecelli-i Esmâ

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-terbiye-ve-kavramlar/24-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar/4901-fethullah-gulenin-eserlerinde-kavramlar-tecelli-i-esma.html

 • Dua Zamanı

  Aciz, fakir, muhtaç ve kendine yetmediğinin şuurunda olan kulun, tazarru, tezellül ve alçak gönüllülük içinde, Rahmeti Sonsuz'a yönelip, hâlini O'na arz ederek istediklerini O'ndan istemesinin ayrı bir unvanı sayılan dua, kulun Rabbi'ne karşı iman,...

  http://www.irsadekseni.com/fethullah-gulen-diger-eserler/7-fethullah-gulen-dua-ufku/381-fethullah-gulen-dua-ufku-dua-zamani.html

Neticeler 1 - 100 / 223

İnancın Gölgesinde'de Tebliğ

Fethullah Gülen: İnancın Gölgesinde-2: Ülfet ve Metafizik Gerilim
İnsanları kusurlarından dolayı mahkum etmek doğru değildir. Bizim, bütün münasebetlerimiz müsamaha ve hoşgörü yörüngeli ...

Ülfet ve Metafizik Gerilim

Fethullah Gülen: İnancın Gölgesinde-2: İrşad Faaliyetine Zarar Getirebilecek Hususlar
Bizim için esas olan Allah'a bir insan kazandırma, insanların küfr-ü mutlakını kırarak onlara âhiret duygusunu aşılama olmalıdır.

İrşad Faaliyetine Zarar Verecek Hususlar

Bize Düşen Anlatmak

Günah Kimin?

Fethullah Gülen: Zihin Harmanı: Bize Düşen Anlatmak

Allah bizi insanların hidayetine vesile kıldığından, bizim ihmalimizle onların Cehennem'e gidişlerinde suç bizim ise, onların bunda suçu nedir? Yok eğer günah onlarınsa, ahirette bizim yakamızı niçin tutsunlar ve biz neden onların hâline ağlayıp sızlayalım?

Okuyun

Safvet ve Samimiyet

Sadece Allah rızası

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Safvet ve Samimiyet

Tebliğ adamı, mutlaka 'hâli muhafaza' etmelidir. Bununla; millet ve insanlık yolunda hizmet ederken kişinin hangi makam, mevki ve seviyede bulunursa bulunsun ilk günkü halini muhafa etme manasını kastediyoruz. Zaten tevazu ...

Okuyun

Israrlı Olmak

Hemen vazgeçmemek

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Israrlı Olmak

Israr, rıza-yı İlâhî'nin celbine vesiledir. Aynı zamanda o, tebliğ adamının samimiyet nişanı ve anlatılanların da vicdanlarda makes bulmasının sırrıdır. Israr, anlatılan meselelerin, azametine uygun bir hassasiyetle ele alınmasının en açık emaresidir.

Okuyun

Basiretli Olma

Önceden görerek yapmak

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Basiretli Olma

Tebliğ ve irşâd adamı, fıtrat kanunlarıyla kat'iyen çatışmamalı; tebliğ ve irşâdında hep basireti esas almalıdır. Zira fıtrat, tekvinî âyetlerle tespit edilmiştir. Öyleyse insanlara sunulacak teklifler, tespit edilen bu kanunlar nazar-ı itibara alınarak ...

Okuyun

Şefkat

Şefkat kahramanı olmak

Fethullah Gülen: İrşad Ekseni: Şefkat

Tebliğ insanı, her şeyden evvel bir şefkat kahramanı olmalıdır. O, kaba kuvvet kullanarak hakkı kabul ettirme gibi bir yanlış yola tevessül etmemelidir. Zaten Allah (celle celâluhu)'a îmanın kalbte oturaklaşması da böyle bir yolla asla mümkün ...

Okuyun